ARAÇ KİRALANACAKTIR

ARAÇ KİRALANACAKTIR6 Adet Kiralık Araç (4 Adet Şoförlü, 2 Adet Şoförsüz) Hizmet alımı 04.03.2011 tarih, 27864 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğin 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2017/687653

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                             :  Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:254 06105-Yenimahalle/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  0 (312) 397 24 00 – 0 (312) 397 24 14

c) Elektronik posta adresi                    :

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  İhale konusu hizmetin türü ve miktarı aşağıda yer almaktadır.

 

SIRA NO

CİNSİ

MİKTAR (ADET)

ÖZELLİKLERİ

1

Binek Sedan Araç Otomobil 4+1 kişilik (Yakıt hariç) 2017 Model ve üzeri

1

Dizel, Klimalı, otomatik Şanzıman, Motor Silindir Hacmi En Az 1300 cc, en fazla 1600 cc, Yerli Muhteva Oranı %50’nin üzerinde

2

4x2 Otomobil (8+1 kişilik) (Yakıt hariç) 2016 Model ve üzeri Araçlardan 1 Adeti Ankara, 1 Adeti İstanbul’da çalıştırılacaktır.

2

Dizel, Motor Silindir Hacmi En Fazla 2200 cc, Klimalı, Otomatik Kayar Kapılı, İstiap Haddi En Az 1000 kg, Dingil Mesafesi En Az 3000 mm.

3

4X4 Çift Kabinli Kamyonet (4+1 Kişilik), (Yakıt hariç) 2016 Model ve üzeri Araçlar İstanbul’da çalıştırılacaktır.

2

Dizel, Motor Silindir Hacmi En fazla 4100 cc, Klimalı, Çift Kabin, Kasa Üstü Düz Brandalı, Çeki Demirli (En az 5 tonluk), Uzaktan Kumandalı Elektrikli Ön Vinçli (5 ton-24 m Halat Boyu) Merdiven taşıma aparatlı, Kasa havuzu, İstiap Haddi; Yük + Yolcu + Ekipman EnAz 900 kg, Kargo/Yükleme alanı Taban Uzunluğu En Az 1500 mm, TorkEn Az 360 Nm

4

16+1 kişilik Minibüs (Yakıt hariç) 2016 Model ve üzeri

1

Dizel, klimalı, En Az 160 HP, Arka Tekerlekler Tek

TOPLAM

6 ADET ARAÇ

 

 

Kiralanacak 6 Adet Araçların Yakıtları İdare Tarafından Karşılanacaktır.

Kiralanacak 4 Adet Araç Şoförlü, 2 Adet Araç Şoförsüz olarak Kiralanacaktır.

Normal Mesai Saatleri Hafta İçi 08:00 - 18:00 Saatleri Arasındadır. Gerek Görüldüğünde Bu Saatler Dışında ve Genel Tatil Günlerinde Araçlar ve Şoförleri Mesaiye Çağırılabilir. Bu Durumda Şoförler ve araçlar İçin İhale Dokümanında Belirtilen Fazla Çalışma Ücretleri ve genel tatil günleri çalışma ücretleri idare tarafından Yükleniciye ödenecektir.

Kiralanacak Tüm Araçlar Dizel Motor Olacaktır.

b) Yapılacağı yer                                    :  Canlı Bakım İşletme Müdürlüğü Akköprü/ANKARA

                                                               :  Canlı Bakım İşletme Müdürlüğü Davutpaşa/İSTANBUL

c) İşin süresi                                           :  Sözleşmenin süresi, İşe başlama tarihi 15/01/2018; işi bitirme tarihi 31/12/2020’dir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü Macun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 254 Yenimahalle/ ANKARA

b) Tarihi ve saati                                     :  29/12/2017 Cuma günü saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) İlan metninin 4.3. ve 4.4. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre ilgili Bakanlıkça hazırlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen ticari faaliyetlerde eşya/yük ve yolcu/personel taşıttırılmasında kullanılacak araçlar için uygun yetki belgelerini yüklenici almakla yükümlüdür. Ayrıca işin ifa edilebilmesi için, cari kanun ve resmi düzenlemelerle zorunlu kılınan veya ileride zorunlu kılınacak olan belgelerin alınması da yüklenicinin sorumluluğundadır. Karayolları Taşıma Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslar ile ilgili Bakanlıkça yayınlanan Genelge ve Yönetmelikler doğrultusunda işlem yapılacaktır.

- Binek tip otomobiller ve 8+1 kişilik otomobil için A1 Yetki Belgesine,

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün “30.07.2013 tarih ve 34685369/215.02-11687 sayılı Makam Olur’ları gereğince; A1 Yetki Belgelerinin verilmesi ve yenilenmesi işlemleri sadece bir kamu kurum veya kuruluşu ile imzalanmış geçerli bir Taşıma Hizmet Alımı sözleşmesine istinaden mümkün bulunmaktadır.” hükmü gereğince, istekli kendi adına kayıtlı olan binek/otomobil/arazi binek cinsi taşıtlar için A1 Yetki Belgesini sözleşme imzaladıktan sonra 30 (otuz) gün içerisinde İdaremize teslim edecektir. Yukarıda belirtilen süre içerisinde A1 Yetki Belgesinin ilgili Bakanlık tarafından verilmemesi halinde yüklenici A1 Yetki Belgesi için ilgili Bakanlığa başvuru yaptığına dair belgeleri İdareye sunması durumunda İdarece ek olarak 15 (onbeş) günlük bir süre tanınacaktır. Yüklenicinin A1 Yetki Belgesini yukarda belirtilen süreler içerisinde idareye sunmaması durumunda her araç için günlük 100,00 TL gecikme cezası kesilecektir.

- Minibüslerde D2 veya B2, 4*4 Arazili Pick-Up (4+1 kişi), Kombi (4+1 kişi), Çift Kabin Kamyonet (6+1 kişi), Açık Kasa ve Kombivan (5+1 kişi) Uzun Şaseli araçlar için K1 veya L1 veya R1 Yetki Belgelerine, sahip olması zorunludur.

- İstekliler Yetki Belgelerini, asıllarını ya da İdareye "Aslı İdarece Görülmüştür" yaptırmak kaydıyla Fotokopilerini veya Noter Tasdikli Fotokopilerini sözleşme imzalandıktan sonra 30 gün içerisinde idareye sunacaktır. Bu süre zarfı içerisinde gerekli belgelerin sunulmaması durumunda gecikilen her gün için araç başı 100,00 TL ceza uygulanacaktır. Ancak A1 Yetki Belgesi için yukarıda belirtilen husus geçerli olacaktır.

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a), (b) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Teklif edilen bedelin % 10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

4.3.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterinisağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3.3. İş hacmini gösteren belgeler

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. Yurtiçinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.5. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen şoförlü/şoförsüz kiralık araç, personel taşıma ve öğrenci taşıma hizmet alımı işleridir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: TEİAŞ 8.Bölge Müdürlüğü Satınalma ve Ticaret Şefliği Macun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 254 Yenimahalle/ANKARA

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü Satınalma ve Ticaret Şefliği Macun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 254 Yenimahalle/ ANKARA

ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 100,00 TL (YüzTürkLirası)

d) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: Öngörülmemiştir.

7.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder.

7.3. Posta yoluyla doküman satışı öngörülmemiştir.

7.4. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 254 06105 Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

9.1. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.