TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIRSATIŞA SUNULAN TAŞINMAZ MAL

 

Sıra

No

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m2)

Hazine

Hissesi

Vasfı

İmar

Durumu

Tahmini

Bedel

Geçici

Teminat

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

Balıkesir

Ayvalık

Çamoba

186

16

13.474,09

Tam

Ham Toprak

İmarsız

472.000,00

141.600,00

9.1.2018

10.30

2

Balıkesir

Ayvalık

Küçükköy

186

119

472,19

Tam

Arsa

Konut Alanı

331.000,00

99.300,00

9.1.2018

11.00

 

1 - Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, sınırlarında bulunan ve yukarıda bilgileri verilen Hazineye ait taşınmazın hizasında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğünde satışı yapılacaktır.

2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar aşağıda sayılan belgeleri Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

a) Geçici teminatın yatırıldığına dair Makbuz yada Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz geçici teminat mektupları ile Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu Senetler yerine düzenlenen belgeler,

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belge,

c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

d) Gerçek Kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ile Nüfus Cüzdanı suretini vermeleri, Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numarasını bildirmeleri,

e) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletname, kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

3 - Satılacak taşınmazın ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısmına Kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 2 (iki) yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 taksit yapılabilecektir.

4 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı D.İ.K.nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5 - İhale dosyası ve şartnamesi mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

6 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenebilir. TLF. 0 266 312 31 02

İlan olunur.