DİKİLİ VAZİYETTE ÇAM AĞAÇLARI SATILACAKTIR

DİKİLİ VAZİYETTE ÇAM AĞAÇLARI SATILACAKTIRDİKİLİ VAZİYETTE ÇAM AĞAÇLARI SATILACAKTIR

EÜAŞ Hasan Uğurlu-Suat Uğurlu HES İşletme Müdürlüğünden:

Samsun/Ayvacık İlçesinde bulunan Hasan Uğurlu-Suat Uğurlu HES İşletme Müdürlüğü Sosyal Sitesi içerisinde yer alan, çam ağaçlarının bir kısmının (ekonomik ömrünü tamamlamış ve kesim izni alınmış olanların) dikili vaziyette satışı yapılacaktır.

1 - İdarenin;

a) Adresi                                       :  Hasan Uğurlu-Suat uğurlu HES İşletme Müdürlüğü PK. 13 Ayvacık/SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 0 362 813 2005/1200 - Fax: 0 362 813 2006

c) İlgili personelin

    adı-soyadı/unvanı                     :  Muammer TÖNGEL / İşl. Md. Yrd. (İdari-Mali)

2 - İhale konusu satışın;

a) Miktarı ve türü                          :  466,106 metre küp (m3) dikili vaziyette, ibreli ağaç (kızılçam),

b) Geçici teminat tutarı                  :  2.000,00 TL dir,

c) Kesin teminat: İhale bedelinin %15’idir (ilgili yönetmelik gereği),

d) Ağaç satışı                                :  Peşin bedelle yapılacaktır,

e) Kesim yapılacak yer                  :  İşletme Müdürlüğü Sosyal Sitesi içerisinde (lojmanlar-binalar arası),

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale son teklif verme tarih ve saati;

a) İhale usulü                                :  Kapalı Zarf Usulü Satış (sonrası açık artırmalı),

b) İhalenin yapılacağı yer              :  İhale, İşletme Müdürlüğünün toplantı salonunda yapılacaktır,

c) İhale tarihi ve saati                    :  04.01.2017 tarih, saat 14:00’de,

d) Tekliflerin sunulacağı adres      :  Hasan Uğurlu-Suat uğurlu HES İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisi PK 13 Ayvacık/SAMSUN

4 - İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler;

a) Tebligat için Adres Beyanı ve/veya ikametgah adresi, ayrıca irtibat için telefon (ve varsa faks) numarası,

b) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

d) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

f) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

g) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

h) İhale Dokümanı aldığını gösteren belge,

ı) Yer görme belgesi (İdareden alınacaktır).

5 - İhale dokümanının görülmesi ve temini: İhale dokümanı İşletme Müdürlüğünün Ticaret servisinde görülebilir ve istenildiği taktirde 20,00 TL (KDV dahil) karşılığında bu yerden satın alınabilir. İhaleye katılabilmek için İhale Dokümanı alınması zorunludur.

6 - Mevzuat; Bu ihale EÜAŞ’ın “Malzeme-Taşıt-İş Makineleri Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği” doğrultusunda yapılacaktır.

11215/1-1