MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIRMuhtelif Malzeme açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  ELİ. İşletme Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No.111 45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası                :  (236) 613 23 26 (4 hat)   Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi                    :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :

 

İhalenin - Niteliği - Türü

İ.K. No

Dosya No

İhale Tarih - Saati

Teslim

Süresi

1

6.000.000 Adet PolipropilenKömür Torbası Alımı

676841

2017 - 2352

28.12.2017

14.30

60 Gün

           

 

b) Teslim yeri                                      :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                                :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer                  :  ELİ İşletmesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ İşletmesi Müdürlüğü Soma/Manisa adresinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - İşletmemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.