İZMİR BANLİYÖ SİSTEMİ KATENER BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İZMİR BANLİYÖ SİSTEMİ KATENER BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİRİhale Kayıt No                                                 :  2017/644468

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                          :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A   35220 ALSANCAK/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası                          :  0 232 464 31 31/4921 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi                               :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İnternet Adresi                                            :  http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı      :  İzmir Banliyö Sistemi Katener Bakım ve Onarım Hizmet Alım İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 25/12/2017 Tarihi Pazartesi Günü Saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,00,- TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.