4 KISIM 3 KALEM SPOR ÖLÇÜM CİHAZI VE 135 ADET PORTATİF ÇANTA AMFİ SATIN ALINACAKTIR

4 KISIM 3 KALEM SPOR ÖLÇÜM CİHAZI VE 135 ADET PORTATİF ÇANTA AMFİ SATIN ALINACAKTIROfisimizce, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ihtiyacı 3 kalem spor ölçüm cihazı ve portatif çanta amfi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü İhtiyacı

4 Kalem Spor Ölçüm Cihazı ve Portatif Çanta Amfi Alımı (İhale Evrak Bedelleri)

KISIM NO

MALZEMENİN ADI

MİKTAR

İHALE EVRAK BEDELLERİ

1

Boy uzunluğu ve kilo ölçer

135

100.-TL

2

El kavrama kuvveti ölçer

135

  70.-TL

3

Telemetrik ölçüm ve antrenman sistemi

(20 metre sürat koşusu, çeviklik ve dikey sıçrama)

135

140.-TL

4

Portatif çanta amfi

135

100.-TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 19.12.2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu her bir kısım malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.