9 ADET İŞ YERİ (DÜKKAN) SATILACAKTIR

9 ADET İŞ YERİ (DÜKKAN) SATILACAKTIR1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet PENBEGÜLLÜ Bulvarı No: 77’de bulunan kapalı sabit pazarı yanındaki 4528 ada, 25 ve 26 nolu parsellerde bulunan 9 adet iş yeri (dükkan) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereği pazarlık usulü artırma sürati ile ihale edilerek satılacaktır.

2 - İhale 27/12/2017 Çarşamba günü saat 15.00’de Belediyemiz Encümen Odası’nda Belediyemiz Encümenince yapılacaktır.

3 - Satılacak dükkanlar 9 adet olup, her dükkanın m2 muhammen bedel ve geçici teminat miktarları aşağıya çıkarılmıştır.

 

Dük. No

M2

Muhammen Bedel Tespiti

Geçici Teminat

25 Nolu Parsel Bağımsız Bölüm

1

146,20

  1.300.000,00.-TL+KDV

39.000,00.-TL

2

143,50

  1.300.000,00.-TL+KDV

39.000,00.-TL

3

143,50

  1.300.000,00.-TL+KDV

39.000,00.-TL

4

143,50

  1.300.000,00.-TL+KDV

39.000,00.-TL

26 Nolu Parsel Bağımsız Bölüm

1

146,20

  1.300.000,00.-TL+KDV

39.000,00.-TL

2

143,50

  1.300.000,00.-TL+KDV

39.000,00.-TL

3

143,50

  1.300.000,00.-TL+KDV

39.000,00.-TL

4

143,50

  1.300.000,00.-TL+KDV

39.000,00.-TL

5

146,20

  1.300.000,00.-TL+KDV

39.000,00.-TL

TOPLAM

11.700.000,00.-TL+KDV

 

 

4 - İhaleye girebilmek için istenen belgeler:

 

ŞİRKETLER

ŞAHISLAR

a)  Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf Sanatkarlar Odası Belgesi,

b) Noter Tasdikli İmza Sirküleri,

c)  Vekil ise Vekaletname,

d) 2013- 2017 yılları arası Kurumlar ve Gelirler vergisi borcu olmadığına dair belge,

e)  2886 S.D.İ.K’na göre cezalı olmadığına Dair yazılı beyanı.

f)  Kanuni İkametgahı.

g) Geçici teminat.

h) Belediyeye (Kira, Emlak, ÇTV) borcu olmadığına dair belge.

i)   Su (İSU) borcu olamadığına dair belge.

j)   S.G.K. Borcu Olmadığına dair belge.

k) Dosya alındı makbuzu

a)  İkametgah ilmühaberi.

b) Nüfus sureti.

c)  Geçici teminat.

d) 2886 S.D.İ.K’na göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı.

e)  İmza sirküleri (noter tasdikli).

f)  Vergi ve kimlik numarası.

g) Belediyeye (Kira, Emlak, ÇTV) borcu olmadığına dair belge.

h) S.G.K. Borcu Olmadığına dair belge.

i)   Dosya alındı makbuzu

j)   Sabıka kaydı.

k) Su (İSU) borcu olamadığına dair belge.

5 - Bu ihaleye ait şartname ve ihale dosyası 1.000.00.-TL karşılığında mesai saatleri içinde Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nden temin edilir ve ücretsiz görülebilir. İhaleye katılmak için dosya alması zorunludur.

6 - İhaleye katılmak isteyenler yukarıdaki belgeleri hazırlayarak 26/12/2017 Salı günü saat 12:00’ye kadar örneğine uygun dilekçe ile birlikte kapalı zarf içinde elden Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir. Teklifler ihale günü kapalı zarf içinde elden Encümene teslim edecektir.

7 - İhaleyi kazanan firma veya şahsın ihale bedelinin %6’sı olan Kati Teminatı ihalenin iştirakçiye kaldığının bildirilmesinden 15 gün içinde Belediyeye yatırılacaktır.

8 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce bile olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.