SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ KURULMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ KURULMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR1 - Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/08/2017 tarih ve 301 sayılı kararı ile Deniz Araçlarının Atıklarının Alınması, Atık Kabul ve Bertaraf Tesisinin Kurulması ve İşletilmesi, Belediyemiz Taşınmazı Üzerinde 30 (Otuz) Yılı Aşmamak Kaydıyla Sınırlı Ayni Hak Tesisi Kurulması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi ve Mülkiyetin Gayri Ayni Hak ve 4721 Sayılı Medeni Kanunun 826-836 arası Maddelerinde Düzenlenmiş Olan Üst Hakkı Tesisi Edilmek Üzere göre kapalı teklif alma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

2 - Bu işin ihalesinde 16 Nisan 2002 tarih ve 24278 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bayındırlık ve İskân Bakanlığı”nın Uygun Bedele ait tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır.

3 - İdarece Aylık Liman Geliri, Geri Kazanım, Bertaraf Geliri Yaklaşık Olarak 80.000,00.-TL/ay öngörülmekte olup, İstekliler Bu Bedel Üzerinden İdareye teklif edecekleri yüzdelik oran (idareye verilecek) çıkarıldıktan sonra ortaya çıkan bedelin işletme süresi (29 yıl x 12 ay) çarpımından meydana gelecek olan toplam tutarının en az % 3'ne karşılılık gelen miktar kadar işletme geçici teminat ile İsteklilerce avan projeye göre teklif edilecek olan yatırım maliyetinin % 3'ü kadar geçici teminat mektubu verecektir.

4 - İhale 03/01/2018 Çarşamba günü saat 14.00’da Adana Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

5 - İstekliler ihale şartnamesi ve diğer evrakları Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görebilecektir. (İhale dosya bedeli 500,00.-TL’dir)

6 - İsteklilerin ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için 25/12/2017 Pazartesi günü saat 12.00’a kadar aşağıda yazılı belgeleri Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına sıra numaralı alındı karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. (Adana Büyükşehir Belediyesi 2. Kat)

a) Örneğine uygun başvuru dilekçesi

b) İmza Sirküleri

c) Tebligat Adres Beyanı

d) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi 2017 yılı

e) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgesi (Ticaret Sicil Gazetesi)

f) 2886, 4734, 4735 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı

g) Mali Durum Bildirisi ve Belgeleri (Banka Referans Mektubu Genel Müdürlük Teyitli olacaktır.)

h) İlan yayın tarihinden sonra ilgili kurumlardan alınmış gelir/kurumlar vergileri ve SGK borcu olmadığına dair alınan belgelerin asılları

i) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi (Pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde belirtilecektir.)

j) İhaleden önceki atık kabul tesislerinin lisanslandırdığı son 15 yıl içerisinde, kamu ya da özel limanlardan veya atık alım hizmeti gemisi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisanslı kara araçları ile denizlerden MARPOL 73/78 Ek-1 (Sintine suyu, kirli balans, slaç, slop, yağ) Ek-IV (Pis su) Ek-V kapsamındaki atık türlerinden herhangi birisinden veya söz konusu atık türlerinin bir kısmından veya tamamından gemilerden kendi adına veya temsil ettiği kurum adına en az 150 bin m3 atığı toplanmış seperatörişlemine tabi tutulmuş, depolamış ve atıkları taşıyarak bir kısmını kimyasal arıtma yöntemi ile SKKY kapsamında deşarj etmiş ve kalanını bertaraf ve geri kazanıma gönderdiğini gösteren iş bitirme belgeleri idareye sunulacaktır. Ortak girişimlerde; istenilen İş Bitirme Belgesini bir firmanın sağlaması yeterli olacaktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

k) Araç Taahhütnamesi: 1 adet katı atık gemisi en az 100 m3 (Sözleşmenin imzalanmasına takip eden altı ay içinde tedarik edilecektir.) 1 adet atık alma gemisi 200 m3 (Kira sözleşmesi veya kendi malı) 2 adet atık alma gemisi 500 m3 (Kira sözleşmesi veya kendi malı ) (Sözleşmenin imzalanmasını takip altı ay içinde tedarik edilecektir.)1 adet bot İdare’nin ihtiyaçlarını karşılamak için minimum 50 deniz mili hız yapan 10 adet Tehlikeli Atık Taşıma Kara Tankeri (10 adedi Kira sözleşmesi veya kendi malı) (18 ton -25 ton) 1 adet vidanjör (10 m3)

l) İstekli bünyesinde en az 1 personelin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerin Sebep Olduğu Deniz Kirliliğine Müdahale Eğitim Sertifikasına sahip olan personel çalıştıracağına dair taahhütname

m) İstekli bünyesinde en az 1 adet proje müdürü, 2 adet Çevre Mühendisi, 2 adet Kimyager/kimya Mühendisi, 2 adet Makine Mühendisi, 20 Usta gemici çalıştıracağına dair personel taahhütnamesi

n) İstekliler sözleşmeye müteakip 6 ay içerisinde inşa edeceği Atık Kabul Tesisi ve Bitüm Elde Etme Tesisine Ait Avan Proje ve Türk Lirası cinsinden hazırlayacakları yatırım bedeli işlem diyagramını, miktar/zaman çizelgeli olarak idareye taahhütname ile birlikte sunacaklardır.

o) Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgeleri

p) Firmanın faaliyet süresi beyanı ve belgeleri

q) Son 15 yılda Müteahhit veya Taşeron olarak yapmış olduğu işler bildirisi ve belgeleri

r) İş Durumu ve tutumu ile ilgili yazılı beyanı

s) İhale konusu işe ait teklif edilen yatırım bedelinin asgari % 10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi ile yine asgari %10’u kadar kullanılmamış teminat kredisi olması,

ş) Dosya alındı makbuzunu vereceklerdir.

7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra (son müracaat tarihinden önce bile olsa) dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrak tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

8 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

9 - Başvuru dosyası yeterlilik komisyonunca incelenmesi sonucunda kapalı teklif usulü ile yapılacak ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte aşağıda istenilen evrakları 03/01/2018 Çarşamba günü saat 11.30’a kadar Adana Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. (Adana Büyükşehir Belediyesi 2. kat)

a) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi 2017 Yılı

b) İmza Sirküleri

c) Ortak girişim olması halinde ihale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyanı

e) İdarece, Aylık Liman Geliri, Geri Kazanım, Bertaraf Geliri Yaklaşık Olarak 80.000,00.-TL/ay öngörülmekte olup, İstekliler Bu Bedel Üzerinden İdareye teklif edecekleri yüzdelik oran (idareye verilecek) çıkarıldıktan sonra ortaya çıkan bedelin işletme süresi ( 29 yıl x 12 ay) çarpımından meydana gelecek olan toplam tutarının en az % 3'ne karşılılık gelen miktar kadar Adana Büyükşehir Belediyesi Adına alınmış işletme geçici teminat mektubu veya alındı belgesi ile İsteklilerce avan projeye göre teklif edilecek olan yatırım maliyetinin % 3'ü kadar Adana Büyükşehir Belediyesi adına alınmış banka teminat mektubu veya alındı belgesi

10 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

11 - İhaleye tüm yerli istekliler katılabilir.

12 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.