MUHTELİF DİKİŞSİZ ÇELİK ÇEKME BORU ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

MUHTELİF DİKİŞSİZ ÇELİK ÇEKME BORU ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİRİhale kayıt numarası                   :  2017/655941

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası

b) Adresi                                   :  Ayaş Yolu 18. Km.Etimesgut/ANKARA

c) Telefon ve Faks numarası      :  0 312 293 44 00     Faks: 0 312 243 14 47

2 - İhale konusu malların

a) Niteliği, türü ve miktarı   :  Muhtelif Dikişsiz Çelik Çekme Boru Alımı

1 - Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø76, 1x4x6000mm TS EN 10216-2 P235 GH TC2

      (St35-8.III) (30 Adet)                  180 Metre

2 - Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø76, 1x3,6x6000mm TS EN 10216-2 P235 GH TC2

      (St35-8.III) (50 Adet)                  300 Metre

3 - Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø219x16x6000mm TS EN 10216-2 P235 GH TC2

      (St35-8.III) (10 Adet)                    60 Metre

4 - Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø38x3, 2x6000mm TS EN 10216-2 P235 GH TC2

      (St35-8.III) (100 Adet)                600 Metre

5 - Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø95x5, 6x6000mm TS EN 10216-2 P235 GH TC2

      (St35-8.III) (40 Adet)                  240 Metre

6 - Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø133x10x6000mm TS EN 10216-2 P235 GH TC2

      (St35-8.III) (20 Adet)                  120 Metre

7 - Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø30x4x6000mm TS EN 10216-2 P235 GH TC2

      (St35-8.III) (250 Adet)             1.500 Metre

8 - Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø48, 3x4, 5x6000mm TS EN 10216-2 P235 GH TC2

      (St35-8.III) (20 Adet)                  120 Metre

9 - Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø88, 9x3, 6x6000mm TS EN 10216-2 P235 GH TC2

      (St35-8.III) (150 Adet)                900 Metre

10 - Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø42, 4x3, 6x6000 mm TS EN 10216-2 P235 GH TC2

      (St35.8-III)                                6.000 Metre

11 - Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø31.8x3, 6x6000 mm TS EN 10216-2 P235 GH TC2

      (St35.8-III)                              25.000 Metre

b) Teslim Yeri                     :  Ankara Makina Fabrikası Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihi                   :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, en geç 90 (Doksan) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                 :  T.Ş. F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                  :  26.12.2017 Salı günü saat 14.00

4 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18. Km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve saatinde isteklinin ya da temsile yetkili olan kişinin fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir. İstekli veya vekilinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilecektir

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.