KÜTÜPHANELERDE KULLANILACAK YİYECEK VE İÇECEK OTOMATLARININ KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

KÜTÜPHANELERDE KULLANILACAK YİYECEK VE İÇECEK OTOMATLARININ KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİRT.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Müze ve Örenyerleri için “Kütüphanelerde Kullanılacak Yiyecek ve İçecek Otomatlarının Kiralanması İşi” ihalesi yapılacaktır. İhale 26 Aralık 2017 Salı günü saat 11:00’de, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) 10. Kat Mehmet Yurtseven Toplantı Salonunda, Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50   06530 Çukurambar Çankaya/ANKARA adresinde gerçekleştirilecektir.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca pazarlık usulü ile yapılacaktır.

Yıllık Muhammen bedel, 121.368,96-TL + KDV (Yüzyirmibirbinüçyüzatmışsekiz TürkLirasıdoksanaltıKuruş)’dir.

Geçici teminat tutarı, 20.000,00-TL (YirmibinTürkLirası)’dir.

Kiralama süresi 15.02.2018-31.12.2020 tarihleri arasındadır.

İsteklilerin tekliflerini ihale günü Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) saat ayarına göre, saat 11:00’de, ihalenin yapılacağı adrese teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Teklif şartları ihale tarihini takip eden 90 (doksan) gün süre ile sabit kalacaktır.

İhale dokümanı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nden temin edilebilecektir. Ayrıca www.dosim.gov.tr veya www.kulturturizm.gov.tr internet adresinden görülebilecektir. İhale dokümanının bedeli, 300,00 TL (ÜçyüzTürkLirası)’dir. Söz konusu bedel, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesinde bulunan TR 4800 0100 2533 0348 3170 5190 IBAN numaralı hesabına EFT ile veya T.C. Ziraat Bankası şubelerinden, 70.00.01 nolu kurumsal tahsilat kodu ile açıklamalı olarak idarenin kurumsal tahsilat hesabına yatırılacaktır. İhaleye teklif verilebilmesi için ihale dokümanının satın alınması zorunludur.

İSTEKLİNİN SUNACAĞI ZORUNLU BELGELER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

1 - İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâh belgesi.

2 - İstekli tarafından kaşelenerek imzalanmış İdari Şartnamenin 25.1 maddesinde belirtilen İstekli İrtibat Bilgileri Formu,

3 - İmza sirküleri (noter tasdikli),

4 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) imza sirküleri,

5 - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) imza sirküleri,

6 - Vekâleten İhaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, İhaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

7 - Mevzuat gereği kayıtlı olunan ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi,

8 - Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (ihalenin yapıldığı yıla ait),

9 - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge,

10 - İhale tarihinden önceki son 5 (beş) iş günü içerisinde tanzim edilmiş; İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairelerinden usulüne uygun şekilde temin edilecek belgenin aslı.

11 - İhale tarihinden önceki son beş (5) iş günü içerisinde tanzim edilmiş; İsteklinin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan temin edilecek belgenin aslı.

12 - İhale tarihinden önceki son beş (5) iş günü içerisinde tanzim edilmiş, İstekliye, İsteklinin tüzel kişilik olması halinde İstekliyi temsile yetkili kişilere ait adli sicil belgesi.

13 - İdari Şartname’nin 5.7. maddesinde belirtilen ihale dosyasının satın alınmış olduğuna ilişkin banka veya internetten aldığı dekontu (İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların İhale Dosyasını satın almış olmaları ve iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların ilgili dekontun aslını vermeleri gereklidir).

14 - Her sayfası İstekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş, İhale Dosyasının aslı (İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların İhale Dosyasını satın almış olmaları ve pilot ortağın satın aldığı İhale Dosyasının her sayfasının, iş ortaklığını oluşturan tüm taraflarca da imzalanarak kaşelenmesi şarttır).

15 - Özellikleri İdari Şartnamenin 13.1 maddesinde açıklanan Geçici Teminatın yatırıldığına ilişkin belge,

16 - İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birisi, İdari Şartnamenin 0., 8.4.3, 8.4.4, 8.4.5, 8.4.6, 8.4.7, 8.4.8, 8.4.9, 8.4.10 ve 8.4.11. maddelerinde belirtilen belgeleri tanzim edecekler ve ayrıca İdari Şartnamenin 25.6 maddesinde örneği verilen Ortak Girişim Beyannamesini noter tasdikli olarak vereceklerdir.

17 - İhale konusu işte kullanılacak olan cihazların üreticisi firmanın Türkiye ve dünya standartlarına uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,

Ayrıntılı bilgi için   : http://www.kulturturizm.gov.tr, http://www.dosim.gov.tr

Elektronik posta      : otomatihalesi@kulturturizm.gov.tr

Telefon                   : (0312) 309 49 51 (0312) 309 49 52

Faks                        : (0312) 312 21 25