GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

GAYRİMENKULLER SATILACAKTIRHALİÇ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER  (Bu taşınmazların satış ihalesi 26/12/2017 günü ilanda belirtilen saatte yapılacaktır.)

Sıra No

Dosya  No

İlçesi

Mahalle / Köy

Sokak / Mevkii

Pafta

Ada No

Parsel No

Miktar (m2)

Hazine Hissesi

Cinsi

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İmar Durumu/Niteliği

İhale Saati

1

34030101113

Bağcılar

Fevzi Çakmak Mah.

 

 

3482

4

1.310,72

Tam

Arsa

7.500.000,00

1.500.000,00

Ticaret + Konut

09:45

MARMARA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER  (Bu taşınmazların satış ihalesi 26/12/2017 günü ilanda belirtilen saatte yapılacaktır.)

2

34370104023

Beylikdüzü

Gürpınar Merkez Mah.

 

G21A03A4A

1175

10

2.175,08

Tam

Arsa

3.270.000,00

654.000,00

Konut + Yol

14:35

3

34290105274

Çatalca

Muratbey

 

 

 

1701

13.250,00

Tam

Tarla

8.620.000,00

1.724.000,00

Konut + Yol

15:05

4

34290105270

Çatalca

Muratbey

 

 

 

1686

7.000,00

Tam

Tarla

4.200.000,00

840.000,00

Konut + Kısmen Park Alanı

15:20

5

34290105269

Çatalca

Muratbey

 

 

 

1685

9.000,00

Tam

Tarla

5.850.000,00

1.170.000,00

Konut + Yol

15:35

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satışa çıkarılmıştır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.

b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,

Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat: 1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Satış bedelinin 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir.

4 - İhaleye ait şartname internet adresimizde ( www.ist-def.gov.tr) ve müdürlüğümüzde görülebilir.

5 - İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler.

6 - Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7 - Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. İlan olunur. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.