YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİRMADDE 1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda adresi, aylık ve yıllık muhammen bedeli, geçici teminatı ve kira süresi belirtilen taşınmazın şartname eki tasdikli projelerine ve yapı ruhsatına göre Buz Pateni ve Müştemilatı yapımı karşılığı 10 (On) yıl süreyle kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (arttırma) ile ihale edilecektir.

 

Kiraya Verilecek Yer

Parsel Alanı

İnşaat Alanı

Aylık Muhammen Bedel

Yıllık Muhammen Bedel

Kira Süresi

%3 Geçici Teminat

İhale Tarihi Saati

Yukarı Dikmen Mahallesi 631. Cadde üzerinde bulunan İmarın 16743 ada 2 numaralı parseli

2951,00 m²

2752,22 m²

4.000,00-(Dörtbin) TL + %18 KDV

48.000,00-(Kırksekizbin) TL

10 (On) Yıl

85.740,51 (Seksenbeşbinyediyüzkırklira ellibirkuruş) TL

28.12.2017

14.00

 

MADDE 2 - Şartname ve ekleri Çankaya Belediye Başkanlığı Ziya Gökalp Caddesi No: 11   06420 Kızılay/ANKARA adresinde A-1 Blok 6. katta bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhaleye katılmak isteyenler, 500,00-(Beşyüz)TL karşılığında ihale dosyası almak zorundadır.

MADDE 3 - İhale, Çankaya Belediye Başkanlığı Ziya Gökalp Caddesi No: 11 B-1 Blok Kat: 9 Kızılay/ANKARA adresinde bulunan Encümen Salonu'nda İhale Komisyonu huzurunda yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

MADDE 4 - Kiraya verilecek yerin, yukarıda belirtilen yıllık muhammen bedelin %3’ü ile şartnamede belirtilen inşaat maliyeti için öngörülen bedelin %3’ü oranındaki toplam tutar geçici teminat bedeli, nakit olarak Belediye veznesine yatırılır ya da madde 5.7’de belirtildiği şekilde banka teminat mektubu, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler olarak temin edilir.

MADDE 5 - İhaleye iştirak edenlerden istenilen belgeler:

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir.

5.1 - İç zarf (İçerisinde sadece teklif mektubu olacaktır.)

5.2 - Kanuni İkametgâh Belgesi.

5.3 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. (Aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüştür onaylı sureti)

5.3.1 - Gerçek kişi olması halinde; Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya Esnaf Sanatkârlar siciline veya odasına kayıtlı olduğuna dair 2017 yılı için de geçerli belge. (Aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüştür onaylı sureti)

5.3.2 - Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicil kaydı olduğunu gösterir 2017 yılı için de geçerli belge (Aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüştür onaylı sureti)

5.3.3 - Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her biri 5.3.1 ve 5.3.2 maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri sunacaklardır.

5.4 - İmza Sirküleri (noter tasdikli)

5.4.1 - Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri.

5.4.2 - Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

5.4.3 - Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her biri 5.4.1 ve 5.4.2 maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri sunacaklardır.

5.5 - İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

5.6 - İhale dosyasının idareden satın alındığına dair dosya alındı makbuzunun aslı.

5.7 - Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi, limit içi Banka teminat mektubu veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

5.8 - İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden alınacak "Yer Görme Belgesi" ile sözleşme ve şartnameleri okuyup kabul ettiğine dair "Taahhüt Belgesi".

5.9 - İhaleye katılacak olan isteklilerin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alacakları Belediyemize borcu bulunmadığına dair yazı.

5.10 - İlk ilan tarihinden sonra ilgili Vergi dairesinden alınacak Vergi borcu olmadığına dair belge veya Gelirler İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge. (Aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüştür onaylı sureti)

5.11 - Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair ilk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge.(Aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüştür onaylı sureti)

MADDE 6 - İhaleye katılacak isteklilerin şartnamede belirtilen ve örneği sunulan teklif mektubunu (5.1) deki iç zarfa koyarak ve dış zarfa şartname ve ilanda istenilen tüm evraklarla birlikte konulmuş halde en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Ziya Gökalp Caddesi No: 11  06420 Kızılay/ANKARA adresinde B-1 Blok 8. katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Bürosu'na vermeleri gerekmektedir. (İç ve dış zarf üzerine; isteklinin adı, soyadı/firma adı, açık adresi ile işin adı, ihale tarihi ve saati yazılarak kapatılıp imzalanacaktır.)

MADDE 7 - İhaleye katılacak isteklilerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

MADDE 8 - İhaleye posta ile katılmak mümkündür. İhaleye posta ile iştirak edeceklerin şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar Çankaya Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Ziya Gökalp Caddesi No: 11 B-1 Blok 8. kat 06420 Kızılay/ANKARA adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilecektir. Posta kanalı ile yapılan teklifler; teklif edilen değer ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

MADDE 9 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 40. maddesinin ek fıkrası gereği; kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.

MADDE 10 - İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

Tel.             : (0312) 458 89 00 / (2201-2250)

Fax             : (0312) 458 90 76

Web            : www.cankaya-bel.tr

e-posta        : halkis@cankaya-bel.tr

İlan olunur.