MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş. SERMAYESİNDE BULUNAN %3,37 ORANINDAKİ ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. (ADÜAŞ)’YE AİT İŞTİRAK HİSSESİNİN “SATIŞ” YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş. SERMAYESİNDE BULUNAN %3,37 ORANINDAKİ ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. (ADÜAŞ)’YE AİT İŞTİRAK HİSSESİNİN “SATIŞ” YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANITürkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Milli Reasürans T.A.Ş. sermayesinde bulunan %3,37 oranındaki Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait iştirak hissesi “Satış” yöntemiyle özelleştirilecektir.

 

Geçici Teminat Bedeli

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli

Son Teklif Verme Tarihi

4.000.000 TL

2000 TL

24/01/2018

1 - İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - İhaleye gerçek ve/veya tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilirler.

3 - Teklif Sahipleri’nden ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

4 - Teklifler Türk Lirası olarak verilecek ve ihale Türk Lirası üzerinden sonuçlandırılacaktır

5 - İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli İdare’nin

• T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi nezdindeki TR 4000 0100 1745 3877 5661 5738 No’lu

• T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Merkez Şubesi nezdindeki TR 2200 0150 0158 0072 8755 0667 No’lu

• T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi nezdindeki TR 2500 0120 0945 2000 8300 0006 No’lu

hesaplarından birine yatırılarak “MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş.’NİN %3,37 ORANINDAKİ HİSSESİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ İÇİN TANITIM DOKÜMANI VE İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişinin ve/veya Ortak Girişim Grubunun (katılımcının Ortak Girişim Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubu’nun veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında, İdare’nin aşağıdaki adresinden temin edilebilecektir.

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutar her ne sebeple olursa olsun iade edilmez.

6 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihi sona ermeden duyurulacaktır.

7 - Milli Reasürans T.A.Ş. sermayesinde bulunan %3,37 oranındaki Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait iştirak hissesinin yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

8 - İhale ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

9 - Tekliflerin aşağıda belirtilen adrese son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

T.C. BAŞBAKANLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE

Tel: 312/585 83 40,  Faks: 312/585 83 07

www.oib.gov.tr