MEVCUT KENT MOBİLYALARI REKLAM AMAÇLI KULLANILMAK ÜZERE 10 YIL SÜREYLE KİRAYA VERİLECEKTİR

MEVCUT KENT MOBİLYALARI REKLAM AMAÇLI KULLANILMAK ÜZERE 10 YIL SÜREYLE KİRAYA VERİLECEKTİR1 - İhale Konusu Olan İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı:

Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde Belediyeye ait aşağıda belirtilen Mevcut Kent Mobilyaları reklam amaçlı kullanılmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü ile 10 Yıl süreyle kiraya verilecektir.

1.1. 112 (yüzoniki) adet CLP (Raket)

1.2. 60 (altmış) adet Megalight,

1.3. 400 (dörtyüz) adet Işıklı Billboard,

1.4. 14 (ondört) adet Megaboard (10 tanesinin üzerinde ışıklı pano sistemi mevcut)

1.5. 408 (dörtyüzsekiz) adet otobüs durağı

Adresleri Şartnameye ekli listede (EK-1) gösterilmiştir.

Yapılacak Kent Mobilyaları

90 adet Billboard

Adresleri Şartnameye ekli listede (EK-2) gösterilmiştir

2 - İhale Usulü, İhale Tarihi ve Saati, İhalenin Yapılacağı Adres:

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 'inci maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü ile 20/12/2017 Çarşamba günü saat 14.00'de Adana Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının 9. Katında bulunan Encümen salonunda Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.

3 - İhale Konusu İşin Tahmini Bedeli ve Geçici Teminatı:

İşin 1 (bir) yıllık tahmini bedeli 8.001.200,00 TL (KDV hariç) olup, geçici teminat tahmini bedelin % 3'ü olan 240.036,00 TL'dir. Kat-i Teminat ise ihale bedelinin % 6'sıdır.

4 - İşin Süresi:

İdarece yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 10 yıldır.

5 - Tekliflerin verileceği yer ve saat:

İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesine göre hazırlayacakları teklif zarflarını Seyhan İlçesi, Reşatbey Mahallesinde bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının 2. Katında bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına alındı belgesi karşılığında ihale günü saat 12,00’ye kadar vermeleri gerekmektedir.

6 - Şartname ve ekleri: İhaleye teklif verecek istekliler ve postayla teklif verecek istekliler İdarece onaylı ihale dokümanını (İdari Şartname ve kent mobilyaları adres listesi) Adana Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı (Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü 5. Kat)‘nda görebilir veya 2.000,00 TL (İkibinTürkLirası) karşılığında alabilirler.

7 - İhaleye Katılacak Olanlardan İstenecek Belgeler;

7.1. Kanuni ikametgâh belgesi

7.2. Türkiye’de tebligat için adres beyanı

7.3. İhaleye katılacak kişilerin Nüfus Cüzdan Sureti ve Adli Sicil sabıkasızlık kaydı

7.4. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir (2017 yılı içinde alınmış) belge,

7.5. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair (2017 yılı içinde alınmış) belge,

7.6. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (7.4.) ve (7.5.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

7.7. Geçici teminat Makbuzu veya 2886 Sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) Süresiz Geçici Teminat Mektubu (Teminat mektubunda; İhale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içeren bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur.)

7.8. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

7.8.1. Gerçek kişilerin vekaleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname,

7.8.2. Tüzel kişilerin vekaleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname ile imza sirküleri

7.8.3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (7.8.1) ve (7.8.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge

7.9. Ticaret ve Sanayi Odası’ndan İhale konusu işi yaptıklarına dair belge (2017 yılı içinde alınmış olacak)

7.10. İhale konusu işi en az bir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde aralıksız en az 5 yıl yaptığına dair iş bitirme-durum belgesi

7.11. İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

7.12. İştirakçilerin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve SGK’den alınmış olan mükellefiyet kayıt yazısı ve ihalenin yapıldığı tarihte vadesi geçmiş vergi borcu ve SGK borcu olmadığına daire belge, Ayrıca Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığından alınacak borcu yoktur belgesi (borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alınacak belgelerin 19.12.2017 - 20.12.2017 tarihleri arasında alınması )

7.13. İhaleye teklif verenler, 2886 sayılı Yasaya göre cezalı (yasaklı) olmadıklarına daire yazılı beyanı,

7.14. İhaleye katılacak olan isteklinin en az 4.000.000,00 TL kullanılmamış nakit kredisi ile en az 4.000.000,00 TL Kullanılmamış gayri nakit (teminat) kredisi bulunduğuna dair banka referans mektubu ibraz etmesi zorunludur.

7.15. CLP (Raket-çift yüzlü reklam vitrini), Afiş değiştiricili Megalight Işıklı billboard, Megaboard, otobüs durakları gibi Açıkhava reklamcılığı işleriyle ilgili ihale tarihinden itibaren geriye doğru son beş yıl içerisinde yıllık en az 5.000.000,00 TL lik kiralama veya işletme işleriyle ilgili iş deneyimini gösterir belgeyi ibraz edecektir. (İş bitirme, iş deneyim, iş durum vb.). Ortak girişim olması halinde pilot ortakların muhammen bedelin tamamını, diğer ortak/ortakların ise en az 2.500.000,00 TL lik kiralama veya işletme işleriyle ilgili iş deneyimini gösterir belgeyi ibraz etmeleri gerekir.

7.16. Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklif mektubunu içeren iç zarf,

7.17. Tüm bu belgeler, eksiksiz olarak hazırlanarak teklif zarfına konulacak ve iş bu ilanın 5. Maddesinde belirtildiği üzere teslim edilecektir.

7.18. Kent Mobilyaları kiralama işi ile ilgili istekliler ihale saatine kadar ihale komisyonuna (Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına bağlı Encümen Müdürlüğüne) ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesine göre hazırlayacakları Teklif Mektuplarını aynı kanunu’nun 46. Maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada doğacak gecikmeler kabul edilmez.

7.19. İstenen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olmalıdır.

7.20. İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.