TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIRTAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Erzurum Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Rabiaana Mahallesi 9535 ada ve 2 nolu parselde kayıtlı bulunan bloklarda 7 adet iş yeri satışı işine ilişkin muhammen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda belirtildiği şekilde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine istinaden açık teklif usulü ile satışa çıkarılmıştır.

Taşınmazların ayrıntıları şöyledir: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/ilan.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/20161221-3.htm

2 - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Belediyemiz Hizmet Binasının 3. kattaki Meclis salonunda Encümenimiz (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

3 - Bu ihaleye ait İdari Şartname Belediyemiz İhale Hazırlık Servisinden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

4 - İhaleye katılmak isteyenlerin en geç 05/01/2017 tarihi saat 16:00’a kadar aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayarak İhale Hazırlık Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

5 - İsteklilerde ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

A - Kanuni ikametgah belgesi,

B - Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

C - Noter tasdikli imza beyannameleri,

D - Vekaleten katılacakların vekaletnameleri ile noter tasdikli imza beyannameleri,

E - Şartnamenin 5/c maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat,

F - İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

G - Şirket olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi (2017 yılında alınmış) ile Ticaret Sicil Gazetesi ve Şirket İmza sirküsü (Ortak girişim olması halinde ortakların her birinin kayıtlı olduğu oda belgeleri)

H - Ortak Girişim olması halinde ortaklarca imzalanan ortaklık girişim belgesi (İhale üstüne kalması durumunda ortak girişimin noter tasdikli ortaklık sözleşmesini idareye vermek zorundadır.)

6 - Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli seçmekte serbesttir.

İlan olunur.

11163/1-