ULTRASON CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

ULTRASON CİHAZI SATIN ALINACAKTIRMADDE 1 - İŞ SAHİBİ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1.1. İŞ SAHİBİ İDARENİN

a) Adı                         :  TÜRKİYE KIZILAYI ÖZEL TİCARET BORSASI HASTANESİ

b) Adresi                    :  Şükran Mah. Taşkapu Medrese Cad. No: 7 Meram/KONYA

c) Telefon numarası   :  0 332 351 42 12

d) Faks numarası       :  0 332 351 42 11

İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan ilgili personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilir.

MADDE 2 - İHALE KONUSU İŞE İLİŞKİN BİLGİLER

İHALE KONUSU İŞİN

* Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesine Ultrason Cihazı İdari ve Teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme / açık artırma pazarlık sureti ile satın alınacaktır.

* Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3'ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

* İhale zarfları en geç 21.12.2017 günü saat 14:00'a kadar Türkiye Kızılay Derneği Konya Şubesi Satınalma Birimine teslim edilmiş olacaktır.

* Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

 

SIRA NO

MALZEME ADI

MİKTAR

1

Ultrason Cihazı

1 Adet

 

B) YAPILACAĞI YER :  Türkiye Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesi

MADDE 3 - İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER

3.1. Tarih ve Saat             :  21.12.2017/15:00

3.2. İhale Dokümanı Kızılay Derneği Konya Şubemiz Satınalma Biriminden dosya bedeli olan 150,00 TL ödenerek temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanını almaları zorunludur.

3.3. Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.