İNSAN GÜCÜ İLE KONTEYNER İÇİ DOLDURMA/BOŞALTMA VE AKTARMA HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE ALINACAKTIR

İNSAN GÜCÜ İLE KONTEYNER İÇİ DOLDURMA/BOŞALTMA VE AKTARMA HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE ALINACAKTIRİhale Kayıt No                        :  2017/616006

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü/Atatürk Caddesi No: 97 Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 232 463 16 00/371 - Faks: 0 232 463 22 48

c) Elektronik Posta Adresi      :  izmirlimansatınalma@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin:

     adı ve miktarı                     :  İnsan Gücü İle Konteyner İçi Doldurma/Boşaltma ve Aktarma Hizmeti Alımı İşi, 36 Ay Süreyle Aylık 3.000 Ton Toplam 108.000 Ton Yaptırılması.

3 - İhale Tarihi ve Saati:

a) İhale tarihi                           :  18.12.2017

b) İhale Saati                           :  14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 18.12.2017 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Bürosu Satın Alma Servisi’nde görülebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü Veznesinden (KDV) Dahil 250.00.-TL (İkiyüzelliTürkLirası) bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.