TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIRMülkiyeti Bolu Belediyesine ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. İhale konusu taşınmazlar ile ilgili bilgiler muhammen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda belirtilmiş olup ihalesi hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Bolu Belediyesi Meclis Salonunda yapılacaktır. Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

Sıra No

İL

MAHALLE

MEVKİİ

CİNSİ

HİSSE ORANI

İMAR DURUMU

ALANI

(m2)

MUHAMMEN BEDEL

(KDV Hariç)

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE GÜN VE SAATİ

1

Bolu

Büyükcami

Mahallesi

Yeni Belediye

Binası

2 nolu (İşyeri Dükkan

Tam

Bodrum kat

Zemin Kat

Asma Kat

(Kat Mülkiyeti)

164,14

363,4

200,59

7.285.000,00 TL

220.000,00 TL

12.12.2017

Saat: 14:00

2

Bolu

Büyükcami

Mahallesi

Yeni Belediye

Binası

5 nolu (İşyeri Dükkan)

Tam

1. Kat

(Kat Mülkiyeti)

396,61

1.665.000,00 TL

50.000,00 TL

12.12.2017

Saat: 14:15

 

Saat ayarlarında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Ulusal saat ayarı esas alınır.

Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması:

a) Dış Zarfın İçinde;

1. İç zarf (İçinde fiyat teklifi olacaktır)

2. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacaktır)

3. Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu

4. Gerçek kişiler için nüfus cüzdan sureti

5. Gerçek kişiler için ikametgah belgesi

6. Gerçek kişiler için imza beyannamesi (Noter Onaylı) Vekaleten iştirak ediyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi

7. Tüzel kişi ise mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu odalarından ve benzeri makamlardan ihale yılına ait kayıtlı belge ile Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve imza sirküsü (noter tasdikli)

8. Şartname alındı makbuzu

9. Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair güncel belge (Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır)

b) Dış Zarfın Sunulması;

1. Dış zarfın üzerinde isteklinin adı soyadı, veya unvanı ile açık adresi olacak şekilde hangi sıradaki ihaleye katılmak istediği ile sıra numarası ve dükkan numarası olacaktır. (Zarf kapalı ve imzalı olacak)

2. Fiyat teklifinin olduğu iç zarf olacaktır.

İlan olunur.