2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUN 45 İNCİ MADDESİ GEREĞİ KAPALI TEKLİF USULÜ İLE ERDEMLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ MAL TRAMPASI ANAHTAR TESLİMİ İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUN 45 İNCİ MADDESİ GEREĞİ KAPALI TEKLİF USULÜ İLE ERDEMLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ MAL TRAMPASI ANAHTAR TESLİMİ İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Erdemli Orman işletme Müdürlüğü Akdeniz Mah. A.Türkeş Bul. No: 36 Erdemli

b) Telefon ve faks numarası   :  0-324-515 12 19

c) Elektronik posta adresi       :  hacivelisari@ogm.gov.tr

2 - İhale konusu trampa işinin

a) Niteliği, türü, miktarı:

Mersin İli, Erdemli İlçesi, Merkez Mahallesinde bulunan Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası sahasında,

1 adet (Z+1+2) 2.710,00 m2 inşaat alanlı idare binası,

1 adet (Z+1+2) 935,00 m2 inşaat alanlı 3 kat 6 daireden oluşan YADÜ (Yangın Acil Durum Ünitesi) Binalarının İhale dokümanı kapsamında verilecek proje ve teknik şartnamelere uygun olarak anahtar teslimi usulüyle yaptırılması karşılığında;

Mersin İli, Erdemli İlçesi, Merkez Mahallesi, 994 Ada, 2 Parsel’de bulunan ve Sahibi Orman Genel Müdürlüğü olan 1.954,00/2.000,00 m2 arsa ve üzerindeki metruk halde olup kullanılmayan 100,00 m2 kapalı alanlı Şeflik binası ile 234,60 m2 kapalı alanlı Lojman Binasının bulunduğu Taşınmaz Malların Trampa edilmesi.

b) Taşınmaz mal tahmin edilen satış bedeli: 3.133.965,00 TL. (Üçmilyonyüzotuz üçbin dokuz yüzaltmış beşTL) Karşılığında (Yeni yapılacak İdare Binası + YADÜ Binası 3.129.407,00 TL (ÜçmilyonYüzyirmidokuzbin Dörtyüzyedi TL) İdareye ödenecek ilave Bedel 4.558,00 TL. (Dörtbin beşyüz Ellisekiz TL)

c) İşe başlama tarihi                :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben on (10) gün içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                           :  Yer tesliminden itibaren 480 (Dörtyüzseksen) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü Akdeniz Mah. A.Türkeş Bul. No:36 Erdemli

b) Tarihi ve saati                     :  12/12/2017 Salı günü, 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge (Nüfus Müd.’den Yasal Yerleşim Yeri Belgesi),

4.1.2. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

a- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza Sirküleri.

a- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

b- Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.5. idari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.7. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.9. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.10. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanı Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü Akdeniz Mah. A. Türkeş Bul. No:36 Erdemli adresinde görülebilir ve 500,00 TL (Beş Yüz TL) karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - İstekliler; içinde iç zarf ve diğer istenen belgelerin bulunduğu dış zarftan oluşan tekliflerini ihale saatine kadar Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü Akdeniz Mah. A. Türkeş Bul. No:36 Erdemli adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığı'na verebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek olup, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8 - İstekliler tekliflerini, trampa edilecek taşınmaz malın tahmin edilen satış bedeli karşılığı olarak İhale Dokümanında Uygulama Projeleri, Mahal Listeleri verilen Yeni İdare Binası + YADÜ İnşaatını taahhüt etmek ve 4.558,00 TL (Dört Bin Beşyüz Elli Sekiz TL) ilave bedeli artırmak sureti ile vereceklerdir. Bu ihalede en uygun bedel teklif edilen bedellerin en yükseği olup üzerine ihale edilen istekli ile trampa edilecek taşınmaz malın tahmin edilen satış bedeli üzerinden anahtar teslimi sözleşme düzenlenecektir. (Sözleşmenin ifası sonrasında Binaların teslimi ile birlikte Yüklenici İdareye İhale bedeli kadar, ki bu bedel 3.133.965,00 TL (Üç Milyon Yüz Otuzüçbin Dokuzyüz Altmışbeş TL) + (4.558,00 TL'nin (Dörtbin Beşyüzellisekiz TL) üzerine ilave teklif edilecek bedel kadar olacaktır, fatura kesecek ve İdarece bu faturanın ilgili mevzuat uyarınca karşılığı olan KDV'si yükleniciye ödenecektir.)

9 - İstekliler Taşımaz Mal Tahmin Edilen Satış Bedelinin %3 ünden (94.018,95 TL (Doksan Dörtbin Onsekiz TL Doksanbeş KR’tan) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez