2017 YILI İÇERİSİNDE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ TAŞIT KİRALAMA TALEPLERİNİ KARŞILAMAK ÜZERE DEVLET MALZEME OFİSİ (DMO) İLE “TAŞIT KİRALAMA PROTOKOLÜ” AKDEDİLECEK FİRMALARIN BELİRLENMESİ AMACIYLA İHALE YAPILACAKTIR

2017 YILI İÇERİSİNDE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ TAŞIT KİRALAMA TALEPLERİNİ KARŞILAMAK ÜZERE DEVLET MALZEME OFİSİ (DMO) İLE “TAŞIT KİRALAMA PROTOKOLÜ” AKDEDİLECEK FİRMALARIN BELİRLENMESİ AMACIYLA İHALE YAPILACAKTIR2017 YILI İÇERİSİNDE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ TAŞIT KİRALAMA TALEPLERİNİ KARŞILAMAK ÜZERE DEVLET MALZEME OFİSİ (DMO) İLE “TAŞIT KİRALAMA PROTOKOLÜ” AKDEDİLECEK FİRMALARIN BELİRLENMESİ AMACIYLA İHALE YAPILACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ankara ilinde bulunan müşterilerimize; Türkiye genelinde bulunan birimlerinin de ihtiyaçları dahil olmak üzere, DMO faaliyet konuları arasında yer alan “taşıt kiralama” hizmetini sunmak amacıyla, “Binek Taşıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari Şartname” hükümleri dahilinde, Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliği’nin 20 nci maddesinde yer alan açık teklif usulü ile iç piyasadan gerçekleştirilmek suretiyle Ofis ile “Taşıt Kiralama Protokolü” imzalayacak olan yükleniciler belirlenecektir.

1 - İstekliler;

a) İhale dokümanlarını Genel Müdürlük I No’lu Satınalma Daire Başkanlığında ve DMO internet sitesinde görebilirler. Ancak, ihaleye teklif vereceklerin, 140- TL olan ihale evrak bedelini DMO veznelerinden veya DMO banka hesaplarından birine yatırmaları ve yatırılan bedele ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretini teklif evrakına ekleyerek dış zarfa koymaları zorunludur.

b) Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, DMO adına düzenlenmiş bulunan en az 3 (üç) ay süreli geçici teminat vereceklerdir. (İş ortaklığı olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.)

c) Binek Taşıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari Şartnamesinin 10 uncu maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak, teklif bedelinin %10’undan az olmamak üzere ilan tarihinden sonra düzenlenmiş banka referans mektubu vereceklerdir.

2 - İstekliler, Binek Taşıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari Şartnamesinin 11 inci maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak toplam cirosunun teklif edilen bedelin %25’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15’inden az olmaması gerekir.

Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

3 - İsteklilerin teklif edilen bedelin %30’undan az olmamak üzere, ihale konusu işlere ait iş deneyimini gösteren belgelerini sunması gerekir.

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5 - Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilecektir.

6 - İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemeyecektir.

7 - İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yükleniciler aracılığı ile yaptırılamayacaktır.

8 - Taşıt Kiralama Protokolü kapsamında kiralanacak olan taşıtların adedi, marka ve modelleri ile kiralama süreleri “Fiyat Teklif Cetveli”nde yer almakta olup, teklifler bu cetvelde belirtilen hususlara göre verilecektir. İhale konusu protokol kapsamında kiralanacak taşıtların tamamı için teklif verilebileceği gibi, her bir marka için kısmi teklifler de değerlendirilmeye alınabilecektir.

9 - Teklifler, ihaleye esas Binek Taşıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari Şartnamesinin 21’inci maddesinde belirtildiği üzere son teklif verme tarihinden itibaren en az 40 gün opsiyonlu olacaktır.

10 - Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir.

11 - Teklifler 17.01.2017 günü, Saat 12.00’ye kadar DMO I Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

12 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte Binek Taşıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari Şartnamesinin 2’nci maddesinde (m bendi hariç) yazılı belgeler bulunacaktır.

13 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü Saat 14.00’de önce dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise iç zarflar açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

14 - İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır.

15 - Tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ve değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden beş (5) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama ve değişiklik talep edilebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama ve değişiklik talepleri ile doküman satın alınmadan yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

16 - Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup; DMO, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen ihale etmekte serbesttir.

OFİS’İMİZ BANKA HESAPLARI:

- Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şb.     :  TR79 0001 0017 4537 7118 7650 07

- Ziraat Bankası Ankara Merkez Şb.                   :  TR37 0001 0000 0138 7755 3350 01

- Vakıfbank Merkez Şb.                                     :  TR19 0001 5001 5800 7293 8232 26

- T. Halk Bankası Ankara Kurumsal Şb.            :  TR92 0001 2009 4520 0013 0000 11

11186/1-1