TAŞINMAZ (ARSA) SATILACAKTIR

TAŞINMAZ (ARSA) SATILACAKTIRTekkeköy Belediyesi sınırları dahilinde mülkiyeti Belediyemize ait 1/1000 ölçekli imar planı dahilinde sanayi alanına ait taşınmaz (TAKS=0.60, E.=1.50, Yükseklik üretim teknolojisinin öngördüğü şekilde serbest) isabet eden ve imar parseli olan Tekkeköy tapunun 2078 ada 2 parsel nolu 3.945.71 m2 taşınmazın (arsanın) satışı yapılacaktır.

Taşınmaz (arsanın) Tekkeköy Belediyesi Meclis Salonunda Encümen huzurunda 12.12.2017 Salı günü saat 10.00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesine göre kapalı teklif açık artırma usulü ile yapılacak olup komisyon gerek gördüğü takdirde 2886 sayılı Kanunun 40. maddesi gereğince sözlü veya yazılı teklif almak suretiyle ihaleyi sonuçlandıracaktır.

Taşınmazın muhammen bedeli 1.972.855,00 - TL. (Birmilyon Dokuzyüzyetmişikibin sekizyüzellibeş Türk Lirası) olup, %3 geçici teminatı 59.200.00- TL. (Ellidokuzbin İkiYüz Türk Lirası)’dır.

İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler,

A) Kanuni İkametgâh Adresi, (Nüfus İdaresi’nden alınacak )

B) Tebligat için adres göstermesi;

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge;

C) Geçici teminatını vermesi; (İhale bedelinin %3’ü oranında)

D) İmza sirkülerini vermesi;

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) Fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

F) İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde Tekkeköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

İstekliler ihaleye katılabilmek için belgeleri 12.12.2017 Salı günü saat 10:00’a kadar imza karşılığı Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.