TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR1 - Aşağıda unsurları yazılı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince Açık Arttırma İhale Usulü ile satılacaktır.

 

Mahalle

Ada

Parsel

Alan

Niteliği

Muhammen Bedel

% 3 Geçici Teminatı

Malkoç

553

164

1.186,00 m²

Arsa

2.500.000,00 - TL

75.000,00 - TL

 

2 - İhale 14.12.2017 Perşembe günü saat 14.00’te Malkoç Mahallesi Atatürk Caddesi No:2 Gönen / Balıkesir adresinde, Gönen Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a - Geçici teminatın yatırıldığına dair belge / makbuz,

b - Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,

c - İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış kanuni ikametgâh ve tebligat adresi,

d - Tüzel kişilik olması halinde kanıtlayıcı belgeler, (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret veya Sanayi odası sicil kayıt belgesi, meslek odası kaydı)

e - Noter tasdikli imza sirküsü,

f - Vekâleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküsü, şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,

g - Belediye Başkanlığı’na borcu olmadığına dair belge,

4 - İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Belediye ilan panosunda görülebilir ve 500,00-TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

5 - İhaleye girecekler gerekli evrakları 13.12.2017 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

6 - Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.