TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİRT.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tablodaki taşınmazlar “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

SIRA NO

SATIŞA KONU TAŞINMAZ

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DOKÜMANI BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

1

Adana ili, Çukurova ilçesi, Kurttepe Mahallesi, 8346 ada, 8 no.lu parseldeki 5.874,27 m2 yüzölçümlü taşınmaz

500.000

500

18/01/2018

2

Ankara ili, Kalecik ilçesi, Halitcevriaslangil Mahallesi, 521 ada, 1 no.lu parseldeki 117.931,27 myüzölçümlü taşınmaz

125.000

500

18/01/2018

3

Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Yenidoğan Mahallesi, 13246 ada, 79 ve 80 no.lu parsellerdeki toplam 21.282,51 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar bir bütün halinde

1.500.000

500

18/01/2018

4

Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Sultandere Mahallesi, 306 ada, 1 no.lu parseldeki 30.481,00 myüzölçümlü taşınmaz

1.000.000

500

18/01/2018

5

İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Tepecik Mahallesi, 2861 no.lu parseldeki 138.050,00 myüzölçümlü taşınmaz

1.200.000

500

18/01/2018

6

Kocaeli ili, Darıca ilçesi, Darıca Ş. Mahallesi, 657 ada, 1 no.lu parseldeki 4.459,50 myüzölçümlü taşınmaz

500.000

500

18/01/2018

7

Niğde ili, Bor ilçesi, Yeniyol Mahallesi, 1564 ada, 1 no.lu parseldeki 5.759,86 myüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar bir bütün halinde

250.000

500

18/01/2018

8

Niğde ili, Bor ilçesi, Yeniyol Mahallesi, 1565 ada, 1 no.lu parseldeki 2.126,28 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar bir bütün halinde

125.000

500

18/01/2018

 

1 - İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonlarınca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3 - İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4 - İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır.

5 - İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri için alınan dekontun açıklama bölümünde;

- Katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir)

- İhalesine katılınacak taşınmazın il, ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgileri belirtilecektir.

Her ne surette olursa olsun İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

6 - Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

7 - İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresi sona ermeden duyurulacaktır.

8 - İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

9 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

10 - İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

11 - Ayrıca 0 312 585 84 54-585 84 91 numaralı telefonlardan, 0 312 585 83 54 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.