JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSATLARI İHALE EDİLECEKTİR

JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSATLARI İHALE EDİLECEKTİR5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17’nci maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsatlarının, 14.12.2017 Perşembe günü saat 10:00’da, 2886 sayılı Kanunun 45’inci maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

 

Cinsi

İlçe

Mahalle

Erişim Numarası

Alan (Hektar)

Muhammen Bedel (TL)

Asgari Geçici Teminat

JEOTERMAL KAYNAK

PASİNLER

ÖVENLER

3326975

3660,08

100.000,00

3.000,00

DOĞAL MİNERALLİ SU

YAKUTİYE

-

3305480

4880,75

120.000,00

3.600,00

JEOTERMAL KAYNAK

YAKUTİYE

-

3315966

1010,83

100.000,00

3.000,00

JEOTERMAL KAYNAK

OLUR

ILIKAYNAK

3244936

0,59

70.000,00

2.100,00

 

1 - İhaleler 14.12.2017 Perşembe günü saat 10:00’da Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2 - İşlerin Şartnameleri Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir.

3 - İhalelere katılabilmek için:

a) Başvuru dilekçesi, Kanuni İkametgâh Belgesi ve Tebligata esas olan adresi, Telefonu

b) Nüfus cüzdan fotokopisi

c) Geçici teminat miktarını yatırdığına dair banka dekontu veya banka teminat mektubu (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü hesabına, işin niteliği de belirtilerek yatırılacaktır)

d) İstekliler adına katılmak isteyenlerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenlerin Noter tasdikli imza sirküleri

e) Tüzel kişiler adına katılacakların 2017 Noter tasdikli Yetki Belgesi ve Sirküleri

f) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannameleri

g) İsteklilerin bir Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde; Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerin resmi makamlarından ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve faaliyette bulunduklarına dair belgenin ibrazı.

Web: www.erzurumyikob.gov.tr

İlan olunur.