ARSA SATILACAKTIR

ARSA SATILACAKTIR1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan Erzurum İli Palandöken İlçesi Osmangazi Mahallesinde bulunan ada, pafta ve parsel numarası ile alanı, muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıda yazılı arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden kapalı teklif usulü ile satışa çıkarılmıştır.

 

Sıra No

Mevkii

Vasfı

Ada/Pafta Parsel

Alan (m2)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarih/Saat

1

Osmangazi Mahallesi

Arsa

5893 - 1

4.185,27

3.766.743,00

113.003,00

08/12/2017

09:00

 

2 - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Belediyemiz Hizmet Binasının 3. kattaki Meclis salonunda Encümenimiz (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

3 - Bu ihaleye ait arsa için İdari Şartname Belediyemiz İhale Hazırlık Servisinden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

4 - İhaleye katılmak isteyenlerin en geç 08/12/2017 tarihi saat 08:30’a kadar aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayarak İhale Hazırlık Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

5 - İsteklilerde ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

a) Kanuni ikametgah belgesi,

b) Türkiye de tebligat için adres beyanı,

c) Noter tasdikli imza beyannameleri,

d) Vekaleten katılacakların noter tasdikli imza beyannameleri ile vekaletnameleri,

e) Satış şartnamesinin 5/c maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat,

f) İhale dokümanın satın alındığına dair belge,

g) Şirket olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi (2017 yılında alınmış)             ile Ticaret Sicil Gazetesi ve Şirket İmza sirküsü. (Ortak girişim olması halinde ortakların her birinin kayıtlı olduğu oda belgeleri)

h) Ortak Girişim olması halinde ortaklarca imzalanan ortaklık girişim belgesi (İhale üstüne kalması durumunda ortak girişimin noter tasdikli ortaklık sözleşmesini idareye vermek zorundadır.)

6 - Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli seçmekte serbesttir.

İlan olunur.