HİZMET SATIN ALINACAKTIR

HİZMET SATIN ALINACAKTIRFabrikamızın 2017/2018 Kampanya döneminde yaklaşık 15.000 ton yaş küspe paketlenmesi işi hizmet alımı ihalesi kapalı zarfta teklif alınarak açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt numarası                           :  2017/601444

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Cumhuriyet Caddesi TURHAL/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası                :  356 2753530 - 356 2753539

c) Elektronik posta adresi                    :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Turhal Şeker Fabrikasında, tahmini 2 ay süreli 15 bin ton yaş pancar posasının, ±% 20 toleransla mobil tip, silindirik formda streçlenmiş balya silajı yapım esasına göre çalışan Yaş Pancar Posası Paketleme Makineleri ile paketlenmesi, paketlenmiş pancar posalarının fabrika tarafından gösterilen depolama alanına yüklenicinin sağlayacağı nakliye araçları ile yaklaşık gidiş - dönüş 1600 metre mesafedeki yere taşınması, kampanya dönemi süresi içerisinde balyaların depolama alanından veya makineden direk alıcı nakliye araçlarına yine yüklenicinin sağlayacağı balya tutucu ataşman takılı ön yükleyici ile yüklenmesi, makinelerin kullanım kılavuzuna uygun olarak kullanımı, bakımı ve gerektiği durumlarda tamiratlarının yapılması işini kapsamaktadır.

b) Yapılacağı yer                                 :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Meydan Tesisleri

c) İşin süresi                                       :  Üretim kampanyası döneminde yaklaşık 4 (Dört) Ay

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                                 :  04/12/2017 - 14:00

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer hususlar:

İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR.