HT 65000 TİPİ YHT SETLERİNE AİT YOLCU SALONU TABAN HALISI SATIN ALINACAKTIR

HT 65000 TİPİ YHT SETLERİNE AİT YOLCU SALONU TABAN HALISI SATIN ALINACAKTIRİhale Kayıt No                                  :  2017/584594

1 - İdarenin:

a) Adresi                                          :  TCDD Taşımacılık A.Ş YHT İşletme Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası           :  90 312. 309 05 15 / 1739

c) Elektronik Posta Adresi               :  90 312. 309 05 75

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                              :  4000 m2 Multi Katman Loop Polyamide

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli/Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, İhaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş YHT İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonuna 26/12/2017 günü saat 10:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. YHT İşletme Müdürlüğü İhale bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Merkez Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 200 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.