DE36000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 30 ADET CER DİŞLİ TASLAĞI (YARI İŞLENMİŞ) SATIN ALINACAKTIR

DE36000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 30 ADET CER DİŞLİ TASLAĞI (YARI İŞLENMİŞ) SATIN ALINACAKTIRİhale Kayıt No                        :  2017/591597

1 - İdarenin;

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi      :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                     :  30 Adet Cer Dişli Taslağı (Yarı İşlenmiş)

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 13.12.2017 günü, saat 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden KDV. Dahil. 100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.