HİZMET SATIN ALINACAKTIR

HİZMET SATIN ALINACAKTIRHİZMET SATIN ALINACAKTIR

TP Adıyaman Bölge Üretim Müdürlüğünden:

T.P. Adıyaman Bölge Üretim Müdürlüğü Yalankoz&Piyanko Sahaları Jeneratör Kontrol/Gözlem ve Temizlik İşi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası (KİK)        :  2016/558533

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  T.P. ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ P.K.9 02040 ADIYAMAN

b) Telefon ve faks numarası      :  0 (416) 227 28 11

                                                     Faks: 0 (416) 227 28 20

2 - İhale konusu hizmetin

a) Adı                                        :  T.P. ADIYAMAN BÖLGE ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ YALANKOZ&PİYANKO SAHALARI JENERATÖR KONTROL/GÖZLEM VE TEMİZLİK İŞİ

b) Niteliği, Türü ve Miktarı       :  8 jeneratörcü, 4 temizlik işçisi

c) Yapılacağı Yer                       :  T.P. Adıyaman Bölge Üretim Müdürlüğü Piyanko ve Yalankoz Sahaları

d) İşin Süresi                             :  Yer Tesliminden İtibaren 1095 Gün (36 AY/3 YIL)

e) İhale Şekli                                 Açık İhale Usulü (TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği Madde:23)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  T.P. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  19/01/2017-Perşembe Saat :10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen teklif mektubu,

ç) Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen geçici teminat

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (f) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.”

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

6 - İhale dokümanı T.P. Adıyaman Bölge Müdürlüğü Üretim Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 250,00 (ikiyüzelli) TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

9 - İhale, KİK’nun Ceza ve İhalelerden Yasaklanma Hükümleri hariç, KİK tarafından Ortaklığımıza tanınan İstisna Kapsamında (3/g) olup, Ortaklığımızın Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliğine tabidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

10 - Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati: İstekliler teklif mektuplarını T.P. Bölge Müdürlüğü birinci kat Muhaberat Servisine en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar elden vermek veya iadeli taahhütlü posta ile ulaştırmak zorundadır.

DİĞER HUSUSLAR

İSTEKLİLER İHALE DOKÜMAN BEDELİ OLAN 250 TL´Yİ TC ZİRAAT BANKASI AŞ ADIYAMAN MERKEZ ŞUBESİ TR550001000184377119318401-5002 NOLU TPAO HESABINA MAKBUZ KARŞILIĞI YATIRARAK; İSTEKLİ VEYA VEKALETVERDİĞİ KİŞİLERCE T.P. ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/ ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN İHALE DOKÜMANINI TEMİN EDEBİLİRLER.

11118/1-1