ARSA SATILACAKTIR

ARSA SATILACAKTIRARSA SATILACAKTIR

Çarşamba Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Çarşamba Belediyesi adına kayıtlı Tapuya Orta Mahalle Stadyum Caddesi 1011 Ada 1 nolu parselde, 21581,70 m2 arsa üzerinde, İhale şartnamesinde Sıra No, Blok No, Katı, Bağımsız Bölüm No, Niteliği, Brüt Alanı, Konut Tipi, Peşin ve Taksitli Muhammen satış bedeli ve geçici teminatları yazılı konutlar tanzim olunan şartnamesine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık arttırma ) usulü ile satışına karar verilmiştir.

1 - İhale; Peşin satışlar üzerinden Belediyemiz Encümen Salonunda 27.12.2016 Salı günü saat 10'da yapılacak olup; peşin fiyatlar üzerinden iştirakçi çıkmaması halinde şartnamede yazılı bulunan muhammen taksitli satış bedelleri üzerinden 27.12.2016 Salı günü saat 15.00’de ihalesi yapılacaktır.

2 - Satışa çıkarılan konutlara alıcı çıkmaması halinde, yeniden ihaleye çıkarılmaksızın, belirlenen satış fiyatları üzerinden 31.12.2017 tarihine kadar satış yapılacaktır.

Söz konusu taşınmazların ihalesi Haftanın Salı ve Perşembe günü toplanmakta olan Belediye Encümeni Toplantı Salonu’nda Saat: 10.00’da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine istinaden pazarlık usulü ile yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar aşağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.

İSTEKLİLERDEN (GERÇEK KİŞİ) İSTENECEK BELGELER

01 - Kanuni İkametgah Belgesi,

02 - Adres Beyannamesi,

03 - Nüfus Cüzdanı Örneği,

05 - Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

06 - İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsü,

İSTEKLİLERDEN (TÜZEL KİŞİ) İSTENECEK BELGELER

01 - Dilekçe (Kiraya çıkan otopark yerlerini bildiğine ve gördüğüne dair)

02 - Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi,

03 - Ticaret Sicil Belgesi,

04 - Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü,

05 - Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü,

06 - Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

5 - Söz konusu konutların bedelleri peşin veya taksitli olmak üzere ödenecektir. Taksitli satışlarda ayda %0,65 vade farkı uygulanacaktır.

Söz konusu Konutlara (S. no, Blok No, Katı, Bağımsız Bölümü, Niteliği, Brüt Alanı (m2), Konut Tipi, Peşin ve Taksitli Muhammen satış bedelleri, Geçiçi Teminat Miktarı) ait listenin şartname ve eklerinde görülebilecektir.

İlan olunur.

11063/1-1