BAŞAK (İKİTELLİ-1) MAHALLESİ 1251 ADA 11 PARSELDE KAT KARŞILIĞI 16 ADET İŞYERİ İNŞAATI İHALE EDİLECEKTİR

BAŞAK (İKİTELLİ-1) MAHALLESİ 1251 ADA 11 PARSELDE KAT KARŞILIĞI 16 ADET İŞYERİ İNŞAATI İHALE EDİLECEKTİRBaşakşehir İlçe sınırlarında yer alan Belediyemiz mülkiyetindeki 1251 Ada 11 Parsel Sayılı Taşınmazın “Kat Karşılığı İşyeri İnşaatı” işi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin a bendine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:

a) Başakşehir Belediye Başkanlığı

b) Başak Mahallesi, 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/İSTANBUL

c) Telefon ve Faks numarası   :  0 (212) 444 06 69 ve 0 (212) 692 55 32

2 - İşin Adı                             :  “Başak (İkitelli-1) Mahallesi 1251 Ada 11 Parselde Kat Karşılığı 16 adet İşyeri İnşaatı” İşidir.

3 - Taşınmazın ve İşin Niteliği:

 

İl

İlçe

Bölge

Pafta

Ada

Parsel

Toplam Arsa m²

Emsal

Fonksiyon

İstanbul

Başakşehir

Başak Mah. (İkitelli-1)

F21C12D1B

1251

11

1.383,20

1,00

Mahalle Merkezi

 

Başakşehir ilçesi sınırları içinde mülkiyeti Başakşehir Belediyesine ait olan Başak Mahallesi 1251 Ada 11 Parsel sayılı taşınmazda Belediyemizin İmar ve Şehircilik müdürlüğü tarafından verilmiş olan 0875 sayı ve 21/08/2017 tarihli ruhsata ve onaylı mimari projeye binaen 1.852,67 m² inşaat alanı kullanılarak yapılacak 16 adet işyeri, idarece uygun görülecek proje, idari ve teknik şartnameler çerçevesinde her türlü teknik altyapı ve çevre düzenlemesinin yapılması ve Başakşehir Belediyesine teslim edilmesi işidir. İhale toplamda en yüksek brüt metrekareyi teklif eden istekli üzerine bırakılacaktır. Şartname eki teklif cetvelinde özellikleri belirtilen 16 adet işyerinden hangilerinin idareye verileceği, hangilerinin yüklenicide kalacağı belirtilerek teklifler yapılacaktır. Teklifler toplam brüt m2 olarak karşılaştırılacaktır. Bu karşılaştırma yapılırken zemin ve 1. katta bulunan işyerlerinin şerefiyeleri de dikkate alınarak, idareye 1. Katta bulunan işyerlerinden de teklif edilmesi halinde; 1. katta bulunan işyerlerinin brüt m2’leri 1/2 oranında hesaplanarak teklifler karşılaştırılacaktır. Bu karşılaştırma sonucu toplamda en yüksek brüt m2 alanını idareye teklif eden istekli üzerinde ihale bırakılacaktır. İhaleye konu parselde, Başkanlığımız İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nce 06/10/2017 tarihli zabıtla durumu tespit edilen inşaat imalatlarının bedeli ihaleyi kazanan yüklenici tarafından ilgilisine ödenecektir.

4 - Muhammen Bedel                             :  1.555.000,00-TL+ K.D.V. (Birmilyon beşyüzelli beşbin-Türklirası) +K.D.V.

5 - Geçici Teminatı                                 :  46.650,00-TL (Kırkaltıbin altıyüzelli- ürk Lirası) (Muhammen Bedelin %3’ü)

6 - İhalenin Yeri ve Zamanı:

a) Yapılacağı Yer                                   :  Başakşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu, Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL

b) Tarihi ve Saati                                    :  30.10.2017, Pazartesi günü saat:10.30

7 - Son Teklif Verme Tarihi ve Saati      :  30.10.2017, Pazartesi günü saat:10.30

8 - Tekliflerin Verileceği Yer                 :  Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL

9 - İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

a) Adres Beyanı          : Türkiye’de Tebligat için adres beyanı

b) İkametgah Belgesi   : Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge.

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi:

- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

d) İmza Sirküleri:

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/ beyannamesi

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı Yasanın 37. maddesine uygun),

f) Geçici Teminat: (2886 sayılı Yasaya uygun), (Muhammen Bedelin %3’ü)

g) Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

h) Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerine kaldığında noter tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (b) ve (c) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.(İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge)

i) Mali Durum Belgeleri: İstekli firmaların bu işi yürütebilecek mali kapasiteye sahip olduğunu gösteren Mali Durum belgesi verecektir. Bunun için hem banka referans mektubu hem de toplam ciro durumlarını ve vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge ile prim borcu olmadığına dair SGK’dan ihalenin yapılacağı yılda alınmış belgeleri sunmak zorundadırlar.

j) Banka Referans Mektubu: Bankalardan(katılım bankaları dahil) veya finans kurumlarından alacakları Genel Müdürlük teyitli Banka Referans mektuplarının kullanılabilir nakit kredi toplamlarının 5.000.000,00- TL (Beşmilyon-Türk Lirası)’ndan, kullanılmamış kredilerinin de yine 5.000.000,00- TL (Beşmilyon- Türk Lirası)’ndan az olmadığını, ortaklık olması halinde ortaklardan birinin yukarıda belirtilen tutarın % 50 sini, diğer ortaklardan da herhangi birinin de % 25 den az olmamak kaydıyla geri kalan % 50 sini sağlayabildiklerini belgelemeleri gerekmektedir. Ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz.

Bu kriter birden fazla banka referans mektubu sunularak kullanılmamış nakit kredi tutarları toplamlarıyla sağlanabilir.

k) Toplam Ciro: İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi dairelerince onaylanmış nüshalarını verecektir. Toplam cironun 10.000.000,00- TL (Onmilyon- Türk Lirası) olması gerekmektedir. Toplam ciro Yıllara Yaygın İnşaat işi yapan firmalarda;

Toplam Ciro = Net Satışlar + (Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri-Bir Önceki Yıl Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Hakedişleri) şeklinde hesaplanacaktır.

Bir Önceki yılın gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz.

l) İş Deneyim Belgeleri: Kamu ya da özel sektörde son onbeş yıl içinde kendilerine ait ve tek bir iş kapsamında en az toplam 10.000,00 m² komple bina inşaatını tamamlamış olduklarını gösteren ilgili belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti iş deneyim olarak kabul edilecektir. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz.

m) Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: Komple bina, Konut, Hastane, Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, İmalathane, Fabrika vb. tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

n) Teknik Personel Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında teknik personeli temin edeceğine veya çalıştıracağına dair taahhütname.

o) Makine, Araç Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında araç ve iş makinalarını temin edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütname.

p) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.

10 - Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: Şartname ve Ekleri, Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/ İSTANBUL adreslerinde ücretsiz görülebilir ve 500,00-TL (Beşyüz - Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

11 - Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (30.10.2017 Pazartesi) saat 10.30'a kadar Başakşehir Belediye Başkanlığı Başak Mahallesi 5. Etap 1.Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.