TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR



TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Kars Belediye Başkanlığından:

Aşağıda özellikleri, şartları belirtilen, mülkiyeti Belediyemize ait 1 (bir) adet taşınmaz (arsa + bina), 2886 Sayılı Yasanın 35/a. maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” (Arttırma) ile ihale edilerek satılacaktır.

 

Sıra No  1

Mahalle Ada - Parsel Ortakapı (Merkez) Mahallesi,

Ticaret Alanı 604 ada 5 parsel sayılı taşınmaz.

Yüzölçümü 2.899,31 m2 Arsa

İmar ölçümü 1.380,94 m2Bina

Muhammen bedel 2.150.000,00 TL

Geçici teminat 64.500,00 TL

1 - İhale Şartnamesi; Kars Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü adresinde ücretsiz görülebilir ve 100,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

2 - İhale 27.12.2016 Salı günü saat 10:00’da Kars Belediye Başkanlığı, Yusufpaşa Mahallesi, Karadağ Caddesi, No: 19 adresindeki binasında bulunan İhale Salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye iştirak etmek isteyenler;

a) Özel Kişiler: Nüfus cüzdan fotokopisi, Adres Yerleşim Belgesi, Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Su, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair alınacak belge ile şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir.

b) Tüzel Kişiler: Faaliyet Belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Ortak Katılım olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin (a) bendinde istenilen belgeler, Geçici teminat makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Su, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair alınacak belge ile şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir.

c) Vekaleten ihaleye katılma halinde isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekalet belgesini getireceklerdir.

d) İstenilen belgeler, asıl veya noter tasdikli ve tanzim tarihi 2016 yılına ait olmalıdır.

4 - İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte takdir edilen muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı D.İ.K’nun 37. maddesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç 27.12.2016 günü saat 10:00’a kadar İhale Komisyon Başkanlığına verebilecekleri gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir. Geçerli en yüksek teklif fiyatının altında olmamak üzere ihale komisyonunca artırıma gidilecek olup, artırım sonucunda verilen en yüksek teklif İdarece uygun bedel olarak kabul edilecektir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6 - İhaleye 2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler katılamayacaktır.

7 - İhale komisyonu, 2886 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

11058/1-1