HİZMET SATIN ALINACAKTIR

HİZMET SATIN ALINACAKTIR“2017/2018 Kampanya Döneminde Fabrikamızda 17.000 ton Yaş Pancar Posasının ± % 20 Toleransla Paketlenmesi, Depolama Alanına Taşınması, Nakliye Araçlarına Yüklenmesi, Makinelerin Bakım ve Tamiratlarının Yapılması Hizmet Alımı işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası              :  2017/513582

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Adresi                                :  Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ

c) Telefon ve Faks No            :  0436 215 12 80 - 0436 215 13 30

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  17.000 ton yaş pancar posasının ± %20 Toleransla paketlenmesi, depolama alanına taşınması, nakliye araçlarına yüklenmesi, makinelerinin bakım ve tamiratlarının yapılması işidir. (İşin detayları teknik şartnamede belirtilmiştir.)

b) Yapılacağı Yer                   :  Muş Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  20 (Yirmi) Takvim Günü (± %20 Toleranslı)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Muş Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  27.10.2017 Cuma günü saat 10.00

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir. (KDV Dahil) 118,00 - TL. (Yüzonsekiz) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Muş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.