BİTKİSEL ÜRETİM VE HAYVANCILIK İŞLERİ HİZMET ALIMI SATIN ALINACAKTIR

BİTKİSEL ÜRETİM VE HAYVANCILIK İŞLERİ HİZMET ALIMI SATIN ALINACAKTIRBİTKİSEL ÜRETİM VE HAYVANCILIK İŞLERİ HİZMET ALIMI SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                    :  2016/558660

1 - İdarenin

a) Adı                                           :  DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜGÜ

b) Adresi                                      :  DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜGÜ Enver Özdemir Caddesi No: 30   48770 Dalaman/ MUĞLA

c) Telefon ve faks numarası          :  252 692 37 20 - 252 692 52 29

ç) Elektronik Posta Adresi            :  dalaman@tigem.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Adı                                           :  2017 Yılı Çalışma Döneminde Bitkisel Üretim ve Hayvancılık İşçilikleri Hizmet Alım İşidir.

b) Niteliği, türü ve miktarı            :  Ayrıntılı bilgiye idari şartname ve teknik şartnamelerde belirtilmiştir.

c) Yapılacağı yer                           :  Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü Dalaman/MUĞLA

3.1. İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale ve Son Teklif Verme Tarih ve Saati

a) İhale Usulü                               :  Kapalı Teklif

b) Tekliflerin Sunulacağı Adres    :  Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü (Genel Evrak Kayıt Bürosu) Merkez Mahallesi Enver Özdemir Caddesi No: 30   Dalaman/MUĞLA

c) İhalenin Yapılacağı Adres        :  Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü Merkez Mahallesi Enver Özdemir Caddesi No: 30 Dalaman/ MUĞLA

ç) İhale Tarihi                               :  29.12.2016

d) İhale Saati                                 :  14:30

e) Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya fiyatların uygun görülmemesi halinde 05.01.2017 tarihinde aynı yer ve saatte ikinci ihale yapılacaktır. Şartnamenin bu maddesine göre tekrar edilen ihale dokümanlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığından İlk ihale için doküman satın alan isteklilerden tekrarı yapılan ihale için doküman satın alma şartı aranmaz. Ancak, şartnamenin 7. maddesinde ihaleye katılabilmek için istenen belgelerin teklif mektubu ile birlikte şartnamenin 18. maddesine uygun olarak sunulması zorunludur.

f) İhale Komisyonunun

   Toplantı Yeri                             :  Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü (İhale Toplantı Salonu) Merkez Mahallesi Enver Özdemir Caddesi No: 30   Dalaman/MUĞLA

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

ç) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. İsteklinin, ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu vergi dairesi ile sosyal güvenlik kurumuna borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmesi zorunludur. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, bu belgenin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.3. Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az %80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, sunulması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

(1) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

(2) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

(3) Özel sektörde gerçekleştirilen işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. İstekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

4.4. Bu ihalede doğrudan personel çalıştırmasına dayalı her türlü hizmet alım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale doküman bedeli 200,00.- TL’dır.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.

7.1. İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen toplam bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

7.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 13.03.2017 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım - Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

11051/1-1