BORU KAYNAK İŞLERİ İŞÇİLİĞİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

BORU KAYNAK İŞLERİ İŞÇİLİĞİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİRFabrikamızın 2017/2018 Kampanya dönemi süresince Boru Kaynak İşleri İşçiliği hizmet alımı ihalesi TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. Mal ve Hizmet Alımları yönetmeliği esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır.

İhale kayıt numarası                :  2017/507294

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NİĞDE

b) Telefon ve faks numarası   :  0 388 311 93 01 - 06 (6 Hat) - 0 388 311 93 07

c) Elektronik posta adresi       :  Yok

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)         :  Yok

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Fabrikamızın 2017/2018 kampanya süresi, ±%20 toleranslı olmak üzere, tahmini 3 Aydır. Toleranslar dahil olmak üzere, kampanya süresi boyunca muhtelif kaynak işlerinin yapılması için, 3 vardiya, her vardiyada Teknik Şartnamenin madde 5.9’da tanımlanmış 2 teknik personel bulunmak üzere toplam 6 kişinin çalıştırılması işidir.

b) Yapılacağı yer                    :  Bor Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  2017/2018 kampanya dönemi ±%20 toleranslı 3 (Üç) Aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Bor Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  25.10.2017 Çarşamba günü, Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.2.1. Kamu veya özel sektörde yapılan işin konusuna uygun her türlü Demontaj-Montaj Kaynak işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede kantar bazında kısmi teklif verilebilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

11 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.