TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIRSıra No

Mahalle-Köy

Mevkii

Cinsi

Ada

Parsel

Yüzölçümüm2

İmar Durumu

Haz. His.

Tahm. Bedeli TL

Geçici Teminatı

İhale Tarihi

Saati

1

Osmaniye Mah.

Kireç Ocağı

Çalılık

407

10

635,00

Konut+Tarım

Tam

      80.000,00

  20.000,00

31.10.2017

14:00

2

Kurşunlu Mah.

Kanarya

Zeytinlik

-

1900

6.625,00

Konut, Park, Yeşil Alan, Yol

Tam

1.757.000,00

439.250,00

31.10.2017

15:00

 

Yukarıda tapu ve ihale bilgileri belirtilen Hazinenin özel mülkiyetindeki iki adet taşınmaz mal karşısında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Yasanın 45. maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile Malmüdürlüğü Makam Odasında toplanacak komisyon huzurunda satılacaktır.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; ihale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi ve nüfus cüzdan örneği ile özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noterden onaylı vekaletname ile Tüzel kişilerden ise 2017 yılı içerisinde alınan sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerden noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile birlikte ihale saatinde Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Şartname ve ihale dosyası mesai saatleri içerisinde Gemlik Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde ücretsiz görülebilir. Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Taşınmaz mal satışlarında KDV alınmayacaktır.

Türkiye genelindeki ihale bilgileri "www.milliemlak.gov.tr." ve "www.bursadefterdarligi.gov.tr" internet adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.