ÇİFT DEMETLİ ODAKLANMIŞ İYON DEMETİ - ALAN EMİSYON TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOPİ (FIB-SEM) SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

ÇİFT DEMETLİ ODAKLANMIŞ İYON DEMETİ - ALAN EMİSYON TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOPİ (FIB-SEM) SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIRÇift Demetli Odaklanmış İyon Demeti - Alan Emisyon Taramalı Elektron Mikroskopi (FIB-SEM) Sistemi alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20 inci maddesi (e) bendine göre pazarlık usulü ile yurt dışından akreditif açılmak suretiyle ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2017/509539

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/Ankara

b) Telefon ve faks numarası      :  0(312) 297 61 33-0(312) 297 65 42

c) Elektronik posta adresi          :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Çift Demetli Odaklanmış İyon Demeti- Alan Emisyon Taramalı Elektron Mikroskopi (FIB-SEM) Sistemi    1 Sistem

b) Teslim yeri                            :  Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi                           :  Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye bildirilmesinden itibaren malzemenin tamamı 200 (ikiyüz) takvim günü içinde çalışır vaziyette teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı odası

b) Tarihi ve saati                        :  06.11.2017 Pazartesi günü saat 14.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.2.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olarak sunulacaktır.

4.3.2.2. Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı istekli tarafından sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen malın, marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olarak sunulacaktır

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Bu unsurlar aşağıda belirtilmiştir. Değerlendirmede aşağıdaki formül kullanılacak ve ihale, formülle hesaplanan efektif fiyat teklifi en düşük olan istekli üzerinde bırakılacaktır

                                            Teklif edilen fiyat

Efektif Fiyat =------------------------------------------------------

                                  (1+Topladığı Nisbi Ağırlık/100)

 

Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda temin edilecek sistemlerin sahip oldukları üstün özellikler ve fiyat avantaj puanları (AP) aşağıda verilmiştir:

a) Vakum sistemi kontrol yazılımı üzerinden tamamen otomatik değiştirilebilen ve en az 300 Pa’a kadar 10 Pa aralıklarla düşük vakum koşulları uygulanabilen ve düşük vakum SE dedektörüteklif eden sistemler tercih edilecektir (AP %2.5).

b) Sistemin, takılacak bir TOF-SIMS bileşeni ile entegre çalışabilmesi tercih edilecektir. Teklif verecek firmalar cihazlarıyla TOF-SIMS çalışması yapılabildiğini broşürler üzerinde ve/veya web sitesinde göstermelidir. (AP %5)

c) İki ayrı tarama üreticisi (scan generator) bulunan ve böylece FIB ile aşındırma veya depolama yapılırken SEM ile görüntüleme eş zamanlı (Simultane) olarak yapılabilen cihazlar tercih edilecektir. (AP %2)

d) Yüksek vakumda cihazın ayırım gücü Standart modda çalışırken (In-Beam) SE ile 1 kV’da en az 1.6 nm veya tercihen daha küçük olacaktır. (Her 0.1nm yüksek çözünürlük için %0.5puan verilecektir.)

e) Yüksek vakumda cihazın ayırım gücü Standart modda çalışırken (In-Beam) SE ile 1 kV’da (Işın Yavaşlatma olmadan) en az 1.8 nm veya tercihen daha küçük olacaktır. (Her 0.1nm fazla çözünürlük için % 0.5 puan verilecektir.)

f) Yüksek vakumda cihazın ayırım gücü Standart modda çalışırken In-Beam SE ile 15 kV’da en az 1 nm veya tercihen daha küçük olacaktır. (Her 0.1nm yüksek çözünürlük için % 0.5 puan verilecektir.)

g) Numunelerin çok düşük hızlandırma voltajlarında yüksek çözünürlükte incelenebilmesini sağlayan Elektron Demeti Yavaşlatıcı (electron beam deceleration vb) bulunan sistemler tercih edilecektir. (AP %1)

h) Elektron demet akım (probe current) üst değeri en az 100 nA’den daha yüksek olan sistemler tercih edilecektir. (Elektron akım değerindeki her 100 nA fazla değer için % 0.25 ilave puan verilecektir.)

i) İletken olmayan numunelerde elektrik yüklenmesini önlemek için, düşük enerjili elektron “flood gun” veya muadili ataçmanlar içeren sistemler tercih edilecektir. (AP % 3)

6 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 06.11.2017 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.