TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIRSıra No

Ada No

Parsel

Blok

Kat

Bağ. Böl. No

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

  1

22625

2

L BLOK

ZEMİN

  1

 

 

  2

22625

2

L BLOK

ZEMİN

  2

 

 

  3

22625

2

L BLOK

ZEMİN

  3

 

 

  4

22625

2

L BLOK

1

  4

 

 

  5

22625

2

L BLOK

1

  5

 

 

  6

22625

2

L BLOK

2

  6

 

 

  7

22625

2

L BLOK

2

  7

 

 

  8

22625

2

L BLOK

3

  8

 

 

  9

22625

2

L BLOK

3

  9

 

 

10

22625

2

L BLOK

4

10

 

 

11

22625

2

L BLOK

4

11

 

 

12

22625

2

L BLOK

5

12

 

 

13

22625

2

L BLOK

5

13

 

 

14

22625

2

L BLOK

6

14

 

 

15

22625

2

L BLOK

6

15

 

 

16

22625

2

L BLOK

7

16

 

 

17

22625

2

L BLOK

7

17

 

 

18

22625

2

L BLOK

8

18

 

 

19

22625

2

L BLOK

9

19

 

 

20

22625

2

L BLOK

9

20

 

 

                GENEL TOPLAM

2.705.000,00-TL

270.500,00-TL

 

Yukarıda ayrıntısı belirtilen Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz malların tamamı toptan 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a Maddesine göre 27/10/2017 Cuma günü saat: 11.15’de Çiğli Belediyesi Encümen Salonunda Kapalı Teklif Usulü yöntemiyle satışı yapılacaktır.

1 - İhaleye iştirak edecek isteklilerin:

a) Kanuni ikametgaha sahip olmak

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek

c) Çiğli Belediyesi veznesine yatırıldığına dair Geçici Teminat alındı makbuzu veya Maliye Bakanlığınca belirtilecek Bankaların verecekleri süresiz Geçici Teminat Mektubu vermeleri

d) Gerçek kişilerin nüfus hüviyet cüzdanı veya sureti, Tüzel kişilerin ihalenin yapıldığı yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacakların yetkili olduğuna dair noterden tasdikli belgeyi ve imza sirkülerini

e) Ortak girişim halinde tüm ortakların yukarıda bahsi geçen belgeleri, vermiş olmaları gerekmektedir.

2 - Teklifler ihale saatine kadar Belediyemiz Encümenine verilecektir. Verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz

3 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazıyla okunaklı şekilde yazılacaktır.

4 - Satış şartnamesinde belirtilen ve satışa çıkartılan taşınmazın dosyasındaki bilgileri ihale edilen kişi (Alıcı) tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.

5 - İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihale yapmama kararına itiraz edilemez.

6 - İhale ve satıştan doğacak her türlü resim, vergi, harç, ilan giderleri, tapu harçları alım ve satım giderleri ve ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene (Alıcı) aittir.

7 - 2886 sayılı Yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı yoldan ihaleye iştirak edemezler.

8 - Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve 2.000,00-TL karşılığında satın alınabilir.

İlan olunur.