TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIRSatışı Yapılacak Taşınmaz Mal

 

Sıra No

Taşınmaz No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Tamamı/ Hazine Yüzölçümü (m²)

İmar Durumu*

Cinsi

Hazine Hissesi

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

 
 
 

1

26010109880

Zincirlikuyu

i24b20d4c

3406

1

13.142,67/ 5.508,97

Konut

Arsa

503/1200

2.066.000,00

516.500,00

24.10.2017

10:00

 

 

Yukarıda niteliği, tahmini bedeli ve geçici teminatı belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazın satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Arifiye Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. No: 29 Odunpazarı/ESKİŞEHİR (Ayrıntılı irtibat telefonu: 0 222 230 39 54-Dahili 154) adresindeki Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü odasında teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

1 - İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

2 - İhaleye katılmak isteyenlerin;

a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi)

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini,

ç) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu,

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişiler adına vekaleten gireceklerin noter onaylı vekaletnameyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri zorunludur.

3 - Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektubu olarak verilmesi halinde, geçici teminat mektubunun süresiz olması ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27'inci maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen hususları taşıması gerekmektedir.

4 - İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.

5 - 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5’inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde, Hazine'ye ait taşınmaz malın satış tutarı 5.000,00 TL'yi geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak, satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

6 - Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

* Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanlığının (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) 05.10.2016 tarihli ve 22158 sayılı yazısında; taşınmaz İmar planında ayrık nizam yapılaşma koşullu konut alanında kalmakta olup, KAKS:0.40, HMAX:6.50'dir. Ayrıca planda ada içinde K işareti bulunmakta olup, K işaretli yapı adalarında ada bazında konut ve ticaret uygulamalarında KAKS:0.50'dir, bildirilmiştir.

NOT: Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.