ASO 1. OSB 3032 ADA 9 SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ BİNASI İNŞAAT TADİLAT VE DEKORASYON İŞLERİ UYGULAMALARINA AİT YAPIM İHALESİ YAPTIRILACAKTIR

ASO 1. OSB 3032 ADA 9 SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ BİNASI İNŞAAT TADİLAT VE DEKORASYON İŞLERİ UYGULAMALARINA AİT YAPIM İHALESİ YAPTIRILACAKTIR1 - İhale şartnamesi Ankara-Ayaş Karayolu 25. km ANKARA adresinde faaliyet gösteren Bölge Müdürlüğünden 1000.00 TL (BinTürkLirası) + KDV karşılığı temin edilebilir.

2 - İhale evraklarının, 25/10/2017 tarihinde, en geç saat 12:00’ye kadar Bölge Müdürlüğü binasında elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3 - ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

4 - Bilgi için Bölge Müdürlüğü

Tel    :  0 312 267 00 00 - 262 (Pbx 7 hat)

Fax   :  0 312 267 00 09

Web  :  www.aosb.org.tr

Madde 1. Genel

1.1. ASOSEM SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ BİNASI İNŞAAT TADİLAT VE DEKORASYON UYGULAMA işi ANKARA SANAYİ ODASI 1. ORGANİZE BÖLGESİ tarafından ANKARA SİNCAN 1. ORGANİZE SANAYİ YÖNETİMİ Kontrollüğünde yapılacaktır.

İdare’nin posta adresi    :  ANKARA SANAYİ ODASI 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ANKARA - AYAŞ KARAYOLU 25. KM 06935 ANKARA

Tel No                           :  +90 (312) 267 00 00

Faks No                        :  +90 (312) 267 00 09

1.2. ASOSEM BİNASI TADİLAT UYGULMA İŞİ, Ankara ili Sincan ilçesinde yer almaktadır.

Madde 2. İhalenin Şekli

2.1. İhale konusu İş, yeterlilikleri önceden yapılan seçim sonucunda kabul edilen davetliler ve katılımcılar arasında “Kapalı Zarfla ve Birim Fiyatlı teklif Yöntemi ile ihaleye çıkarılmış olup, İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya kısmen yapmakta serbesttir. İdare Kamu ihale kanununa tabi değildir.

Madde 3. Teklif Verme Yeri ve Zamanı

3.1. Teklif sahipleri (bundan sonra, bu şartnamede İstekli, Teklif veren veya Yüklenici olarak anılacaktır).

Tekliflerin en son veriliş tarihi: 25.10.2017 tarihinde saat 12:00’a kadar İdare’nin adresinde kayıt numarası karşılığında “elden” teslim edeceklerdir.

İstekliler tekliflerini teslim ettikten sonra geri alamazlar ve herhangi bir değişiklik talep edemezler. E-posta ya da faks yolu ile gönderilen teklifler teklif gizliliğini ihlal etmesi nedeni ile değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3.2. Teklifler yukarıda belirtilen yer, gün ve saatte veya daha evvel teslim edilmiş olacaktır.

3.3. Eksiksiz ve İhale Şartnamesinde belirtilen şekilde hazırlanmış olan teklifler İdare tarafından oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmeye alınacaktır.

3.4. Teklifler açıldıktan sonra İdare, Teklif Sahiplerinden birim fiyatların tümüne ve her birine ayrı ayrı şamil olmak üzere teklifinden açık pazarlık usulü ile tenzilat talep edip etmemekte serbesttir. Talep etmeden hiçbir teklif sahibi teklifine ilave tenzilat öneremez.

3.5. Teklifler İdare tarafından oluşturulan komisyon ve Kontrollük tarafından açılacaktır. Teklif sonuçlarının Teklif verenlere duyurulup duyurulmayacağı tamamen idare inisiyatifindedir.

3.6. İdare tekliflerin herhangi birini ya da tamamını gerekçe göstermeksizin reddetmekte serbesttir. Yine idare hiçbir gerekçe olmaksızın ihaleyi iptal etme ve erteleme hakkına sahiptir. Teklif veren her firma bu sonuca karşılık İdarenin kararını itirazsız olarak peşinen kabul etmiş olarak teklifi verecektir.

3.7. Banka Hesap Bilgileri

 

BANKA ADI

IBAN NUMARASI

HESAP TÜRÜ

YAPI KREDİ BANKASI

TR42 0006 7010 0000 0072 1174 84

TL

YAPI KREDİ BANKASI

TR50 0006 7010 0000 0072 1190 86

USD

YAPI KREDİ BANKASI

TR02 0006 7010 0000 0072 1195 62

EURO

 

Madde 4. Teklif İle Birlikte Sunulacak Belgeler

Öncelikle İhale dosyasında yer alan 12 Nolu “İhaleye Katılabilmeye İlişkin Koşullar” başlığı altında belirtilen tüm idari ve mali taleplerin istekli tarafından anlaşılır vaziyette hazırlanması gerekmektedir.

4.1. İÇ ZARF

- Teklif Mektubu

4.2. DIŞ ZARF

- Fiyatlandırılmış Keşif Cetveli (CD ortamında dijital hali de istenmektedir): İdare tarafından verilen metraj ve keşif cetvellerine birim fiyat bilgisi girilerek Birim Fiyatlı Teklif listesi oluşturulacaktır.

- Geçici teminat (Teklif bedelinin %5 inden az olmamak üzere, son teklif verme tarihinden itibaren en az 120 (yüz yirmi) gün geçerli)

- Ticaret ve / veya Sanayi odasından alınan Meslek Odası Belgesi

- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyanı veya İmza sirküleri

- Ticaret sicil Gazetesi

- Yer Görme Belgesi

- Tetkik Tutanağı (imza ve Kaşeli)

- Teklif formu (İmza ve Kaşeli)

- Son iki yıla ait bilanço

- Banka Referans Mektubu (Mali yeterlilik)

- İş Bitirme ve/veya İş Deneyim Belgesi (ilgili yönetmelik ve mevzuata uygun)

- Vergi dairesinden alınan son bir ay tarihli vergi borcu olmadığına dair, “borcu yoktur” yazısı.

- Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan son bir ay tarihli “Pirim Borcu yoktur” yazısı

Madde 5. Teklif Değerlendirme Süreci

5.1. İdare tarafından görevlendirilen İhale Değerlendirme Komisyonu, İhale evraklarının tamam olup olmadığını kontrol edecek, tekliflerde matematiksel hatalar var ise gerekli düzeltmeleri yapacak ve en uygun teklifi tespit edecektir.

5.2. Teklif veren firmalar, aşağıdaki takvim döneminde İşyerinde, İdare ofisinde yapılacak toplantılara katılarak teklifi ile ilgili görüşmeler yapmaya hazırlıklı olmalıdır.

5.3. İdare mali ve teknik açıdan yeterli gördüğü firmalar ile pazarlık ederek süreci sonlandıracaktır.

5.4. Teklif alma takvimi aşağıdaki gibi planlanmaktadır.

 

İş Kalemi

Hedef Tarih

Son teklif Verme tarihi

25.10.2017   Saat 12.00

Dış Zarfların Açılması

25.10.2017   Saat 14.00

İç Zarfların Açılması

25.10.2017

 

5.5. Teklif veren firmalar, teklif verme ve pazarlık döneminde yapacağı tüm masrafları kendileri karşılayacaktır.

Madde 6. Teklifin Geçerlilik Süresi

6.1. İstekli teklif verme tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) gün içinde teklifinden vazgeçemez. Aksi halde geçici teminatı irad kaydedilir. Ancak teklif tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) gün içinde İdare’inin Sözleşmeyi imzalamaya davet yazısı kendisine gönderilemez ise, İstekli İdare’ne yazı ile bildirmek kaydıyla teklifinden vazgeçebilir.