MUHTELİF MAL VE HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

MUHTELİF MAL VE HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİRİstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen projeler için gerekli olan 4 Kalem Mal alımı, 17 kalem mal ve 1 kalem hizmet alımı, 2 kalem mal alımı işine ait 3 ayrı ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019

c) Elektronik Posta Adresi         :  satinalma@istanbul.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): -

2 - İhale Konusu malın:

 

a)

Niteliği, türü

Miktarı

İhale Tarihi

İhale Saati

1-

4 Kalem Mal Alımı:

İhale kayıt no: 2017/506177

17/10/2017

14:15

  1

Real-Time PCR Cihazı

1

Adet

 

  2

Gradient PCR Cihazı

1

Adet

  3

Nükleik Asit İzolasyon Cihazı

1

Adet

  4

Otomatik Pipetleme Cihazı

1

Adet

2-

17 Kalem Mal ve 1 Kalem Hizmet Alımı

İhale Kayıt No: 2017/506232

17/10/2017

15:00

  1

El Aletleri Seti

1

Adet

 

  2

Camlı Dolap

5

Adet

  3

Elektron Katlandırıcı CCD Dedektör

1

Adet

  4

Harici Harddisk

1

Adet

  5

Harici Harddisk

1

Adet

  6

Havya

2

Adet

  7

Laboratuvar Sandalyesi

4

Adet

  8

Multimetre

2

Adet

  9

Endüstriyel ve Eğitim Amaçlı Optik Çalışma Masası

1

Adet

10

Filtre Havalandırma Sistemi

1

Adet

11

Endüstriyel ve Eğitim Amaçlı Optik Masa (Ayaklar Dahil)

1

Adet

12

Osiloskop

1

Adet

13

QNAP için 6 TB HDD

4

Adet

14

Rack Kabin

2

Adet

15

Teknik Servis Masası

3

Adet

16

3D Yazıcı

1

Adet

17

Dedektör Kalibrasyon Laboratuvarının hazırlanması işi

1

Adet

18

Çok İşlevli Renkli Lazer Yazıcı (Sarf Malzeme Seti Dahil)

1

Adet

3-

2 Kalem Mal Alımı:

İhale kayıt no: 2017/506251

17/10/2017

15:45

  1

Doz Kalibratörü

1

Adet

 

  2

TLC Scanner (Radio-TLC Sistemi)

1

Adet

 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri:

b-c-1) Tek parti olarak Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 31.12.2017 tarihine kadar Cerrahpaşa Tıp Fakültesine teslim edilecektir.(1 sıra nolu ihale için)

b-c-2) Tek parti olarak Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 20 gün içinde kadar Fen Fakültesine teslim edilecektir. (2 sıra nolu ihale için)

b-c-3) Tek parti olarak Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 31.12.2017 tarihine kadar Eczacılık Fakültesine teslim edilecektir. (3 sıra nolu ihale için)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer: İ.Ü Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.2.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerinin eksiksiz sunulması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan ürün değerlendirme dışı bırakılır.

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:

4.3.3.1. İstekli firma kendisine ait Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınmış satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini teklif dosyasında sunmalıdır.(2 sıra nolu ihale için)

4.3.4. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

4.3.4.1. İstekli firma kendisine ait TSE 12845, TS 10956, TS 12498 standartlarında teknik servisi olduğunu gösterir belgesini teklif dosyasında sunmalıdır. (2 sıra nolu ihale için)

4.3.4.2. İstekli firma kendisine ait ISO 9001:2008 yeterlilik belgesini teklif dosyasında sunmalıdır. (2 sıra nolu ihale için)

4.3.4.3. İstekli firma kendisine ait ISO 27001:2013 yeterlilik belgesini teklif dosyasında sunmalıdır. (2 sıra nolu ihale için)

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü laboratuvar cihazı işine ait iş deneyim belgesi kabul edilecektir.(1 ve 3 sıra nolu ihaleler için)

4.4.2. Benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü sistem odası kurulumu işine ait (teklif edilen bedelin %40’ı oranında) iş deneyim belgesi kabul edilecektir.(2 sıra nolu ihale için)

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

5.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 100,00- Türk Lirası karşılığı İ.Ü. Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı ihale doküman bedeli yatırılmalıdır.)

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir.