ÖZEL TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ TİCARET BORSASI HASTANESİ İKTİSADİ İŞLETMESİ HİZMET BİNASININ YANGIN TESİSATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

ÖZEL TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ TİCARET BORSASI HASTANESİ İKTİSADİ İŞLETMESİ HİZMET BİNASININ YANGIN TESİSATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİRMÜLKİYETİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİNE AİT KONYA İLİ, MERAM İLÇESİ, 21 MAHALLE, 16726 ADA, 15 PARSELDE BULUNAN ÖZEL TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ TİCARET BORSASI HASTANESİ İKTİSADİ İŞLETMESİ HİZMET BİNASININ YANGIN TESİSATI YAPIM İŞİ kapalı zarf ile teklif alma ve açık eksiltme usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  ŞÜKRAN MAHALLESİ TAŞKAPU MEDRESE CADDESİ NO: 7 MERAM/KONYA adresindeki TÜRK KIZILAYI KONYA ŞUBE BAŞKANLIĞI

b) Telefon ve faks numarası      :  +90 332 351 42 13 / +90 332 351 42 11

c) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                        :  https://kizilay.org.tr/ihaleilanlari

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  ÖZEL TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ TİCARET BORSASI HASTANESİ İKTİSADİ İŞLETMESİ HİZMET BİNASININ YANGIN TESİSATI YAPIM İŞİ

b) Yapılacağı yer                       :  KONYA

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                              :  Yer tesliminden itibaren 90 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  ŞÜKRAN MAHALLESİ TAŞKAPU MEDRESE CADDESİ NO: 7 MERAM / KONYA adresinde yapılacaktır.

b) Tarihi ve saati                        :  31/10/2017 - 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2017 yılına ait)

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. İmza sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri.

4.3.1.1. Kamuda yapılan işler için, son beş yılda hastane, otel, konut veya sanayi tipi bir yapıda yangın tesisatı yaptıklarını belgelemeleri gerekir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin internet adresinde görülebilir ve isteklilerin 100 TL bedelle ŞÜKRAN MAHALLESİ TAŞKAPU MEDRESE CADDESİ NO: 7 MERAM/KONYA adresindeki TÜRK KIZILAYI KONYA ŞUBE BAŞKANLIĞI adresinden temin etmesi gerekmektedir.

8 - Teklifler, 31.10.2017 tarihinde saat 14:00’a kadar ŞÜKRAN MAHALLESİ TAŞKAPU MEDRESE CADDESİ NO: 7 MERAM/KONYA adresindeki TÜRK KIZILAYI KONYA ŞUBE BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilecektir.

9 - İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İlan olunur.