HİZMET SATIN ALINACAKTIR

HİZMET SATIN ALINACAKTIRFabrikamız Atıksu Arıtım Tesisi ve Çamur Susuzlaştırma Tesisinin işletilmesi, bakım ve onarımı hizmeti işi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2017/485574

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası                :  0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Adı                                                  :  Fabrikamız Atıksu Arıtım Tesisi ve Çamur Susuzlaştırma Tesisinin işletilmesi, bakım ve onarımı hizmeti işidir.

b) Niteliği ve miktarı                           :  Fabrikamız Atıksu Arıtım Tesisi ve Çamur Susuzlaştırma Tesisinin işletilmesi, bakım ve onarımı hizmeti işidir. (Yaklaşık) 75 gün süre ile  1 adet çevre mühendisi ve 5 adet normal işçi ile (yaklaşık) 95 gün süre ile 4 adet makine teknisyeni olmak üzere toplam 10 kişi çalıştırılacaktır. (Teknik şartnamede işin ve personelin özellikleri detaylandırılmıştır.)

3 - İhale Konusu Hizmetin Yeri          :  Burdur Şeker Fabrikası Arıtım Tesisi

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini:

a) İhale dokümanının görüleceği yer   :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının satın

    alınabileceği yer                              :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının satış bedeli

    (KDV dahil)                                    :  TL 50,00

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati

a) Tekliflerin sunulacağı adres            :  Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği

b) İhalenin yapılacağı adres                 :  Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi          :  16/10/2017

d) İhale (son teklif verme) saati           :  Saat 14.30

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.