TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Bulancak Mah. Kapalı Pazar Binası zemin katında yer alan, aşağıda ada, parsel numarası, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati belirtilen taşınmazların satışı Belediye Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2 - Taşınmazların satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (c) bendi uyarınca açık teklif usulü ile yapılacaktır.

3 - Taşınmazların İhalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4 - İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi 100,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilinecektir. İsteklinin birden fazla taşınmaz ihalesine katılımı olması halinde; her bir taşınmaz için ayrı ihale dosyası alacaktır.

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır;

a - İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

b - T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

c - İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için),

d - Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

e - Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge

f - İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

g - Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

h - Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i - Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi, ve İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz.

j - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat ve İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

6 - Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

7 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

ADA/PARSEL

B.B. NO

NİTELİĞİ

BRÜT ALAN m2

TEKLİFE ESAS MUHAMMEN BEDEL KDV HARİÇ (TL)

İHALE GÜNÜ VE SAATİ

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

51/12

1

DÜKKAN+ASMA KAT

183

1.317.600,00 ¨

23.10.2017 - 09:00

39.528,00 ¨

2

DÜKKAN+ASMA KAT

175

1.225.700,00 ¨

23.10.2017 - 09:15

36.771,00 ¨

3

DÜKKAN

110

   770.440,00 ¨

23.10.2017 - 09:30

23.113,20 ¨

4

DÜKKAN

106

   742.424,00 ¨

23.10.2017 - 09:45

22.272,72 ¨

5

DÜKKAN

106

   742.424,00 ¨

23.10.2017 - 10:00

22.272,72 ¨

51/14

1

DÜKKAN+DEPO

128

   617.216,00 ¨

23.10.2017 - 10:15

18.516,48 ¨

2

DÜKKAN+DEPO

122

   588.284,00 ¨

23.10.2017 - 10:30

17.648,52 ¨

3

DÜKKAN+DEPO

134

   646.148,00 ¨

23.10.2017 - 10:45

19.384,44 ¨

4

DÜKKAN+DEPO

128

   617.216,00 ¨

23.10.2017 - 11:00

18.516,48 ¨

5

DÜKKAN+DEPO

128

   617.216,00 ¨

23.10.2017 - 11:15

18.516,48 ¨

6

DÜKKAN+DEPO

128

   617.216,00 ¨

23.10.2017 - 11:30

18.516,48 ¨

7

DÜKKAN+DEPO

128

   704.000,00 ¨

23.10.2017 - 11:45

21.120,00 ¨

51/15

1

DÜKKAN+DEPO

128

   617.216,00 ¨

23.10.2017 - 14:00

18.516,48 ¨

2

DÜKKAN+DEPO

144

   694.368,00 ¨

23.10.2017 - 14:15

20.831,04 ¨

3

DÜKKAN+DEPO

112

   540.064,00 ¨

23.10.2017 - 14:30

16.201,92 ¨

4

DÜKKAN+DEPO

142

   684.724,00 ¨

23.10.2017 - 14:45

20.541,72 ¨

51/16

2

DÜKKAN

125

   875.500,00 ¨

23.10.2017 - 15:00

26.265,00 ¨

3

DÜKKAN

98

   686.392,00 ¨

23.10.2017 - 15:15

20.591,76 ¨

4

DÜKKAN

114

   798.456,00 ¨

23.10.2017 - 15:30

23.953,68 ¨