AYNİ HAK TESİSİ KURULARAK 25 (YİRMİBEŞ) YIL SÜRE İLE MÜTEŞEBBİS TARAFINDAN İŞLETİLMESİ VE BU SÜRENİN SONUNDA ODUNPAZARI BELEDİYESİ’NE DEVREDİLMESİ İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

AYNİ HAK TESİSİ KURULARAK 25 (YİRMİBEŞ) YIL SÜRE İLE MÜTEŞEBBİS TARAFINDAN İŞLETİLMESİ VE BU SÜRENİN SONUNDA ODUNPAZARI BELEDİYESİ’NE DEVREDİLMESİ İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİRMadde 1 - İhalenin Konusu ve Şekli İle İşin Niteliği, Nevi ve Miktarı:

1.1 - Odunpazarı Belediyesi mülkiyetinde bulunan Tapunun, Osmangazi Mahallesi 13168 ada, 25 parselde kayıtlı 1.992,90, m2 yüzölçümlü arsanın üzerinde müteşebbis tarafından inşa edilecek, Odunpazarı Belediyesi Meclisinin 05.11.2015 Tarih ve 21/211 kararı ile Pazaryeri ve Çok Amaçlı Salonu ihale şartnamesi hükümlerine göre ayni hak tesisi kurularak 25 (Yirmibeş) yıl süre ile müteşebbis tarafından işletilmesi ve bu sürenin sonunda Odunpazarı Belediyesi’ne devredilmesi işleri; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) bendi gereğince kapalı teklif usulü ile aylık tespit edilen muhammen bedel aylık kira bedeli 5.120,00 TL (Beş bin yüz yirmi Türk Lirası Sıfır Kuruş) üzerinden, artırma yapmak suretiyle ihaleye çıkartılmıştır.

İnşaat tahmini yapım bedeli: 7.716.513,80 TL (Yedi milyon yedi yüz on altı bin beş yüz on üç Türk Lirası Seksen Kuruş )

1.2 - İhale şartnamesi ile ilgili irtibat bilgileri:

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kiralama Bürosu

Belediye Hizmet Binası 2. Kat 44 Numaralı Oda

Yenidoğan Mahallesi Çamkoru Sokak No: 4 Odunpazarı/ESKİŞEHİR

Telefon No: 0 222 213 30 30 / 2214 Fax No: 0 222 227 96 07

1.3 - Bahse konu iş ilgili ihale dokümanları Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kiralama Bürosu, Belediye Hizmet Binası 2. Kat 44 numaralı odadan bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın alması zorunlu olup, buna ilişkin makbuz aslının, iş bu şartnamede belirtildiği gibi Zarf belgeleri arasında idareye sunulması zorunludur.

1.4 - İhale dokümanının satış bedeli 500,00 TL. (Beş yüz elli Türk Lirası Sıfır Kuruş) dir.

Madde 2 - Muhammen Bedel:

Aylık kira bedeli 5.120,00 TL (Beş bin yüz yirmi Türk Lirası Sıfır Kuruş) olup, ihalede artırım aylık kira muhammen bedeli üzerinden yapılacaktır.

Madde 3 - İhalenin Nerede, Hangi Tarihte ve Saatte Yapılacağı:

3.1 - İhale Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonunda 13.10.2017 tarihinde, saat: 10:00’da Eskişehir Odunpazarı Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

3.2 - İstekliler ihale dosyalarını 13.10.2017 Cuma günü Saat 9:30’a kadar Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt Memurluğuna kayıt ettirerek, İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

3.3 - Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da görülebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 4 - Yapım ve İşletme Süresi:

4.1 - Yapım Süresi:60 (altmış) takvim günü proje süresi, 270 (İki yüz yetmiş) takvim günü inşaat süresidir.

4.2 - İşletme Süresi, Yapım süresinin bitiminden itibaren 25 (yirmi beş) yıldır.

Madde 5 - İhaleye Katılabilme Şartları:

İhaleye katılacak olanlarda aşağıdaki şartlar aranır.

5.1 - Kanuni ikametgâh belgesi,

5.2 - Türkiye’de tebligat için adres beyanı

5.3 - Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

5.4 - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişiliğin ortalık durumunu, imza yetkilisini gösteren Ticaret Sicil Gazetelerini sunmak zorundadır (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.

5.5 - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.6 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

5.7 - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

5.8 - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.9 - İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyanı vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

5.10 - Şekli ve içeriği şartname belirtilen Geçici Teminat

a) İnşaat tahmini yapım bedelinin %3’ü olan: 231.495,41 TL. (İki yüz otuz bir bin dört yüz doksan beş Türk Lirası Kırk bir Kuruş) (İhale tarihinden itibaren en az 120 gün süreli ya da süresiz)

b) 25 Yıllık kira bedelinin %3 ü olan: 46.080,00 TL. (Kırk altı bin seksen Türk Lirası) (İhale tarihinden itibaren en az 120 gün süreli ya da süresiz)

5.11 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

5.12 - Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

5.13 - SGK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

5.14 - İhale dosyası satın alındığına dair belge. (Dosya Satış Tutanağı ve Makbuz)

5.15 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olmadıklarına dair taahhütname.

5.16 - Şartnameye uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu.

5.17 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan ortakların banka referans mektupları ortaklıktaki hisseleri oranında değerlendirilecektir.

5.18 - Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak ihale gününe ait olan borcu yoktur yazısı.

5.19 - İstekliler verecekleri bilgi ve beyanlarını kanıtlayıcı belgeleri de teklifleri ekinde idareye sunacaklardır.

5.20 - İdare istekli tarafından verilen, doğru olmayan veya yanıltıcı nitelikteki bilgi, beyan ve belgeler nedeniyle istekliyi ihale dışında bırakma hakkına sahiptir.

5.21 - Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

İstekli tarafından yapım işinde aşağıda unvanları ve adetleri belirtilen teknik personellerin özgeçmişleri, diploma sureti, oda kayıt belgesi ve noterden tasdikli teknik personel taahhütnamesinin verilmesi gerekir.

 

Şantiye Şefi

İnşaat Mühendisi

1 Adet

En az 5 yıl deneyimli

Mimari Sorumlusu

Mimar

1 Adet

En az 2 yıl deneyimli

Elektrik Sorumlusu

Elektrik Mühendisi veya Elektrik-Elektronik Mühendisi

1 Adet

En az 2 yıl deneyimli

Tesisat Sorumlusu

Makine Mühendisi

1 Adet

En az 2 yıl deneyimli

 

İhale karar pulu ve sözleşme damga vergisi yükleniciden sözleşme öncesinde tahsil edilir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.