TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR1 - İHALENİN KONUSU: Aşağıda tapu kaydı, cinsi ve plan durumu belirtilen Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

Satılacak taşınmazların;

 

S. No

İlçesi

Mahallesi

Ada no

Parsel no

Cinsi

Yüzölçümü (m2)

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici teminat bedeli (TL)

İhale tarihi

İhale saati

1

Kepez

Kütükçü

27461

1

Arsa

9.885,00

17.010.000

510.300

19/10/2017

15:00

2

Kepez

Kütükçü

27473

1

Arsa

9.838,00

5.902.800

177.084

19/10/2017

15:30

3

Manavgat

Aşağıışıklar

 

341

Tarla

48.208,00

2.400.000

72.000

19/10/2017

16:00

4

Serik

Yukarıkocayatak

 

1

Tarla

40.125,00

2.407.500

72.225

19/10/2017

16:30

 

2 - Şartnameler Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No: 20 Muratpaşa/Antalya adresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ndan (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde temin edilebilir.

3 - İhaleler Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No: 20 Muratpaşa/Antalya adresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4 - İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

5 - Teklifler en geç ilan metninde belirtilen saate kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına verilecektir.

GERÇEK KİŞİLERDEN:

5.1- Kanuni ikametgâhı ve nüfus cüzdanı fotokopisi olması,

5.2- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

5.3- Noter tasdikli imza sirküleri,

5.4- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

5.5-Yabancı istekli gerçek kişiler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşıma ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

5.6- İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını,

5.7- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

5.8- İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

5.9- Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler için belirtilen belgelerin verilmesi gerekir.)

TÜZEL KİŞİLERDEN:

5.10- Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2017 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

5.11- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

5.12- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5.13- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5.14- Yabancı istekli tüzel kişiler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşıma ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

5.15- İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını,

5.16- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

5.17- İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

6 - Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler için belirtilen belgelerin verilmesi gerekir.)

7 - Halen haklarında ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

8 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

9 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.

10 - Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.

İlan olunur.