MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT 50. YIL MAHALLESİ MEZBAHA SOKAK NO: 79 ADRESİNDE BULUNAN KUM ELEME TESİSİ İŞLETMESİNİN ON YIL MÜDDETLE KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT 50. YIL MAHALLESİ MEZBAHA SOKAK NO: 79 ADRESİNDE BULUNAN KUM ELEME TESİSİ İŞLETMESİNİN ON YIL MÜDDETLE KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIRBelediye Encümenin 12.09.2017 tarih ve 17/216 sayılı kararıyla Mülkiyeti Belediyemize ait Kum Eleme Tesisinin işletmesi On (10) yıl müddetle ihaleye çıkartılacaktır.

1 - Encümen Kayıt no                             :  12.09.2017/17-216

2 - İhaleye Dair Bilgiler                          :

 

İHALE ADI

MUHAMMEN BEDEL ¨/Ay

GEÇİCİ

TEMİNAT (¨)

TARİH

SAAT

Mülkiyeti Belediyeye ait 50. Yıl Mahallesi Mezbaha Sokak No:79 adresinde bulunan Kum Eleme Tesisinin İşletmesi On yıl müddetle Kiralama İhalesi

40.000,00

144.000,00

03.10.2017

10:30

 

3 - İhalenin Yapılacağı Yer                       :  Niksar Belediye Başkanlığı toplantı salonu Niksar/Tokat

4 - İhale Usulü                                          :  2886 Sayılı Kanunun 35/C maddesine İstinaden Açık Teklif Usulüyle Artırma

5 - İhale Şartnamesi                                   :  Niksar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Niksar/Tokat adresinden temin edilebilir.

6 - İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenilen Belge:

a) Gerçek Kişiler

a- Kimlik Fotokopisi

b- Adres Beyanı

c- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen geçici teminat

d- Vekaleten Katılınması halinde Noter Tasdikli Vekaletname

b) Tüzel Kişiler

a- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri

b- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

c- 2886 Sayılı Devlet ihale kanununda belirtilen geçici teminat

d- Vekaleten katılınması halinde Noter tasdikli vekaletname

7 - İhaleye katılmak isteyenlerin İhale Saatinden önce İhale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlanen duyrulur.