OTOMATİK MERKEZİ GRES YAĞLAMA SİSTEMİ KURULMASI İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

OTOMATİK MERKEZİ GRES YAĞLAMA SİSTEMİ KURULMASI İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİRFabrikamızda otomatik merkezi gres yağlama sistemi kurulması işlerinin yapılması İşi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğine göre ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2017/474319

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2    15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası         :  0 248 233 19 35 (4 Hat) - 0 248 233 12 67

c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - İhale konusu malın

a) Adı                                           :  Fabrikamızda otomatik merkezi gres yağlama sistemi kurulması

b) Niteliği türü miktarı                  :  Fabrikamızın 136 noktasında bulunan ekipmanlar ve bunların üzerinde bulunan yağlama noktalarının merkezi yağlama sistemine dahil edilmesi.

c) İşin süresi                                 :  İşe başlama tarihinden itibaren 30 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  09/10/2017 Pazartesi günü saat 14:30

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 60,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 09/10/2017 Pazartesi günü saat 14:30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir