TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR1 - Sakarya ili Serdivan İlçesi Belediye Encümeninin 14.09.2017 tarih ve 385 sayılı kararı ile aşağıdaki listede bilgileri mevcut taşınmazların (arsaların) satışı, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45.nci maddesine (açık teklif usulüne) göre yapılacaktır.

2 - İhale, Belediye Encümeni huzurunda (1, 2, 3, 4) nolu sıradaki arsalar için 05.10.2017 Perşembe günü saat 14.30’da, başlayarak sırası ile Serdivan Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır, İsteklilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekir.

3 - Satılacak taşınmaz malların listesi;

 

2886 SAYILI D.İ.K.'NUN 45'NCİ MADDESİNE GÖRE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

 

Sıra

No

 

Ada

Parsel

Parsellerin

Kullanım

Durumları

Yüzölçümü m2

m2 Birim Fiyatı

Muhammen Bedeli

TL. (Toplam)

Geçici Teminat

Miktarı TL.

İhale Tarihi

 
 

1

İSTİKLAL MAH.

514

7

ARSA

4.671,00

   800,00 TL

3.736.800,00

112.500,00

05.10.2017

 

2

İSTİKLAL MAH.

1930

2

ARSA

2.443,77

   800,00 TL

1.955.016,00

  58.750,00

05.10.2017

 

3

BAHÇELİEVLER MAH.

1508

5

ARSA

1.200,98

1.000,00 TL

1.200.980,00

  36.500,00

05.10.2017

 

4

ARABACI ALANI MAH

1283

6

ARSA

1.064,55

2.000,00 TL

2.129.100,00

  64.000,00

05.10.2017

 

 

 

 

 

TOPLAM

9.380,30

 

9.021.896,00

271.750,00

 

 

 

4 - Taşınmaz malların (arsaların) tahmin edilen bedelleri ve geçici teminat miktarları yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Geçici teminat miktarı belirtilen her arsa için bedelin en az %3 (yüzde üç) ü kadardır. İsteklilerin ihaleye katılmak istediği her arsa için ayrı ayrı olarak geçici teminatlarını 05 EKİM 2017 Perşembe günü saat 14.00’de kadar banka teminat mektubu veya nakit olarak Belediyemiz veznelerine yatırılması gerekmektedir.

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aranacak belgeler;

5.1 - Kanuni ikametgah sahibi olması.

5.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi.

5.2.1 - Gerçek kişi olması halinde ikametgah, nüfus sureti ve T.C. kimlik nosu.

5.2.2 - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

5.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

5.3.1 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

5.3.2 - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, istekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

5.4 - İsteklinin, ihale şartnamesini ve eklerini okuyup aynen kabul ettiğine dair beyanı.

5.5 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler ile 83. maddesinde belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasa hükümlerini ihlal ederek ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve ihale yapılmış bulunursa geçici teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele fesih edilerek kati teminatı gelir kaydedilir.

6 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri, Belediyemiz Gelirler Servisinden 600,00 TL.sı karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacak isteklilerin, ihale şartname ve sözleşmesini almaları zorunludur.

7 - İhaleye katılmak için gerekli belgeleri kapsayan ihale dosyasını,05.10.2017 Perşembe günü saat 14:00’de kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

8 - İstekli, sonuçlanan ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren, 1,2,3,4 nolu sıradaki arsalar için ihale bedelini aylık 4 (dört) eşit taksitte (ilk taksit ve ihale ile ilgili diğer harçların tamamı peşin olarak 15 (On beş) gün içerisinde ödenecektir.) ihale bedelinin ve diğer harçların tamamını Belediye veznesine veya Belediyenin banka hesabına yatırması şartı ile taşınmazlar (arsalar) ile ilgili tapuda ferağ işlemine izin verilecektir.

9 - Taşınmazların ihalesine ilişkin her türlü ilan bedeli harç, pul vs. masraflar istekliye aittir.

10 - Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Sakarya icra daireleri ve mahkemeleridir.

11 - İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaat ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.