IRMAK - ANKARA - IRMAK ARASI YOLCU TAŞIMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

IRMAK - ANKARA - IRMAK ARASI YOLCU TAŞIMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIRIRMAK - ANKARA - IRMAK ARASI YOLCU TAŞIMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  2016/555356

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 312 309 05 15/71519 - 0 312 309 13 65

c) Elektronik Posta Adresi                  :

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  :  Irmak-Ankara-Irmak arası Tren Yolcularının otobüs ile taşıma hizmet alımı

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Satınalma Dairesi Başkanlığı ihale Komisyon Şube Müdürlüğüne 06/01/2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 200,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

10998/1-1